Сутність, завдання й функції контролінгу ЗЕД

Контролінг ЗЕД – процес, спрямований на забезпечення досягнення підприємством планованих цілей на міжнародному ринку. Цей процес складається з установки стандартів, виміру фактично досягнутих результатів, оцінки відхилень, їхнє ранжирування й проведення коректувань планів у тому випадку, якщо досягнуті результати істотно відрізняються від стандартів.

Контролінг ЗЕД – це функціонально відособлений напрямок зовнішньоекономічної й організаційної роботи на підприємстві, пов'язане з реалізацією міжнародної, фінансово-економічної, маркетингової, податкової, постачальницької, виробничої й реалізаційної функцій у менеджменті ЗЕД для прийняття оперативних і стратегічних управлінських рішень.

Слово контролінг відбулося від англійського to control – контролювати, управляти, що у свою чергу походить від французького слова, що означає "реєстр, перевірочний список". Термін "контролінг" розкриває характер сучасного явища в управлінні й містить у собі не тільки облікові функції, але й весь спектр інструментів планування, контролю, аналізу й управління процесом досягнення кінцевих цілей підприємства в зовнішньоекономічній діяльності. Основна кінцева мета держави в політиці ЗЕД це формування платіжного балансу країни, регулювання співвідношення попиту та пропозиції на вітчизняні й закордонні товари; аналіз співвідношення світових і внутрішніх (вітчизняних) цін, тарифів, курсів валют, процентних ставок; співвідношення світового й вітчизняного рівнів розвитку виробництва товарів (робіт, послуг) по їхніх обсягах, якості й ефективності. Прибуток підприємства, що займається ЗЕД – головна мета, але в деяких випадках мета підприємства може бути й іншою, наприклад, вихід на зовнішній ринок, завоювання частки ринку, досягнення запропонованого рівня конкуренції на свій товар, усунення конкурентів, тоді контролінг ЗЕД орієнтує зусилля підприємства в напрямку цих цілей.

Перебуваючи на перетинанні обліку, інформаційного забезпечення, контролю й координації, контролінг займає особливе місце в управлінні ЗЕД: він зв'язує воєдино всі ці функції, інтегрує й координує їх, причому не підмінює собою менеджмент ЗЕД, а лише переводить його на якісно новий рівень. Контролінг є своєрідним інструментом системного управління експортно-імпортної діяльності, що забезпечує зворотний зв'язок у контурі управління ЗЕД.

Контролінг ЗЕД ґрунтується на наукових досягненнях різних дисциплін: менеджменту ЗЕД, аналізу господарської діяльності, бухгалтерського обліку ЗЕД, планування, менеджменту персоналу, маркетингу, соціології, митної справи, валютно-фінансових відносин. Для оволодіння контролінгом ЗЕД необхідні широкий кругозір і здатність мислити аналітично, крім того, потрібні знання по широкому спектру предметів, пов'язаних із законодавством, економікою, керуванням, моделюванням. Варто мати на увазі, що не існує готових рішень для всіх проблем, з якими може зштовхнутися підприємство, особливо це стосується зовнішньоекономічної діяльності. Реальні економічні проблеми завжди нестандартні й заплутані, а часу й вихідної інформації для їхнього рішення звичайно недостатньо. Тому варто навчитися комбінувати різні підходи, застосовувати весь накопичений багаж знань для пошуку творчих рішень в умовах невизначеності й неповної інформації. Контролінг ЗЕД спрямований на виконання наступних процедур:

 • координація управлінської діяльності ЗЕД по досягненню цілей підприємства в рамках закону про зовнішньоекономічну діяльність;
 • інформаційна й консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень у сфері ЗЕД;
 • створення й забезпечення функціонування загальної інформаційної системи керування підприємством в області експортно-імпортної діяльності;
 • забезпечення багатокриеріальних управлінських процесів.

Необхідність появи на сучасних підприємствах контролінгу в сфері експортно-імпортної діяльності, можна пояснити наступними причинами:

 • підвищення нестабільності зовнішнього середовища висуває додаткові вимоги до системи менеджменту ЗЕД:
  • зсув акценту з контролю минулого на прогнозування перспектив майбутнього;
  • збільшення швидкості реакції на зміни зовнішнього середовища, підвищення гнучкості підприємства й адаптація персоналу до зміни зовнішніх факторів;
  • необхідність у безперервному відстеженні змін, що відбуваються в зовнішнім середовищі, у політику держави й підприємства, особливо в умовах кризи;
  • необхідність продуманої системи дій по забезпеченню виживаності підприємства й запобігання кризових ситуацій;
  • адаптація до законодавчої й податкової системи;
 • ускладнення систем керування підприємством і зовнішніми зв'язками вимагає механізму координації не тільки усередині системи керування на підприємстві, але й за його межами (контрагенти);
 • надмірність інформації при недоліку релевантної (істотної, значимої) інформації вимагає побудови спеціальної системи інформаційного забезпечення управління;
 • інтеграція економіки України у світові економічні об'єднання.

До джерел прибавочної вартості в результаті впровадження контролінгу ЗЕД відноситься:

 • Формування й забезпечення раціональної стратегії витрат і результативних показників.
 • Краща політика конкурентоспроможності продукції й підприємства.
 • Своєчасна диверсифікованість виробничої програми на основі корекції маркетингової діяльності.

Концепція контролінгу ЗЕД орієнтована на систему керування, безпосередньо пов'язана з розвитком проектного менеджменту, появою матричних організаційних структур і управління окремими бізнес-процесами ЗЕД.

Матрична організаційна структура-тип організаційної структури, у якій для кожного здійснюваного на підприємстві проекту ЗЕД створиться спеціальна робоча група, на чолі якої ставиться керівник проекту. Члени цієї групи підкоряються як керівникові проекту, так і керівникам тих функціональних структур, у яких вони працюють постійно. Коли здійснення проекту закінчене, група розформовується, і її члени вертаються у свої відділи. Для сформованих бізнес-процесів така структура залишається діючої постійно. Бізнес-процесна організаційна структура широко використовується в міжнародних компаніях, у яких стандартизовані основні процеси.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.