Бухгалтерська звітність

Бухгалтерська звітність – звітність, у якій відображено підсумкові показники господарської діяльності, майновий і фінансовий стан підприємства за звітний період (місяць, квартал, рік) і яке базується на даних синтетичного й аналітичного обліку.

Особливість бухгалтерської звітності в тому, що вона складається тільки за даними поточного бухгалтерського обліку з дотриманням балансового узагальнення облікової інформації.

 

Мета бухгалтерської звітності – забезпечення контролю за господарською діяльністю, дотриманням нормативів і стандартів, наявністю і рухом господарських засобів і джерел їх утворення.

Звітні дані по багатьох показниках наводяться на початок і кінець звітного періоду, що забезпечує вивчення динаміки господарських засобів і джерел їх утворення.

Типові форми бухгалтерської звітності та інструкції про порядок їх заповнення розробляються і затверджуються Мінфіном України за погодженням з Мінстатом України. Міністерства й відомства за погодженням з вищеназваними інститутами можуть встановлювати й спеціалізовані форми бухгалтерської звітності.

Терміни подання бухгалтерської звітності визначають органи, у сфері управління яких знаходиться підприємство, або засновники підприємства. Бухгалтерську звітність підписують керівник і головний бухгалтер підприємства.

Для забезпечення доступності й відкритості для заінтересованих користувачів річна бухгалтерська звітність підприємств про результати фінансово-господарської діяльності, майнового й фінансового стану відкрита для публікації, крім випадків, передбачених законодавством. Достовірність такої звітності підтверджує аудиторська організація.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.