Контролінг

Контролінг у системі стратегічного менеджменту

Починаючи з 50-х років XX ст. стрімко розвивається стратегічний менеджмент, про що свідчить число публікацій за наступних півстоліття. Так, для підготовки книги «Школи стратегій» Г. Мінцберг, Б. Альстренд і Д. Лемпел використали близько 2000 робіт з проблем стратегічного менеджменту.

На основі аналізу цих джерел було виділено 10 основних шкіл стратегій менеджменту.

Підприємство як система вимагає моніторингу середовища, під яким розуміють систематичне спостереження і від стеження процесів, явищ, тенденцій, закономірностей і функціонування підприємства з метою своєчасної оцінки та реакції на зміну ситуації.

Функції та завдання контролінга

Важливою тенденцією підприємства в сучасних умовах господарювання є зростання ролі інформаційних ресурсів. Ця тенденція обумовлена ускладненням технології, диверсифікацією виробництва, збільшенням числа перемінних для вирішення складних виробничих і управлінських проблем. Зростання інформаційних ресурсів відбувається не лише за обсягом, але й за змістом інформації (нові явища, процеси, події), що є закономірністю в умовах переходу від планової моделі господарювання до ринкової.

Складнішими стають комунікаційні зв'язки, процедури прийняття рішень, що вимагає додаткової інформації, яка відсутня у традиційній системі фінансового обліку.

Мета, предмет, методи і об'єкти контролінга

Метою контролінга є діагностування фактичного техніко–економічного і фінансового стану, порівняння його з прогнозованим, виявлення тенденцій і закономірностей розвитку економіки підприємств відповідно до головної мети, попередження негативного впливу внутрішніх та зовнішніх факторів на фінансовий результат і положення на ринку. Іншими словами, контролінг є системою спостереження та вивчення поведінки економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

Стан контрольованих об'єктів визначається кількісними, якісними, структурними, часовими та просторовими характеристиками.

Сутність, принципи і сфера застосування контролінга

Контролінг як наукова дисципліна є складним інтегрованим утворенням. Його концепція (лат. – поняття) відображає формулювання, абстрактний образ, загальну думку щодо створення інформаційної системи для стратегічного розвитку підприємства.

Під контролінгом розуміють концепцію ефективного управління економічним об'єктом з метою забезпечення його сталого і тривалого існування в постійно змінюваному середовищі.

Облік витрат по повній і усіченій собівартості

У тім, що називається повною калькуляцією витрат, нас цікавлять не істотні або змінні витрати, а всі витрати, пов'язані з досягненням певної мети. Логіка повної калькуляції витрат полягає в тому, що всі витрати на керування конкретним підприємством, скажемо, заводом, є частиною витрат на продукцію, що випускається цим заводом. Наприклад, орендна плата може являти собою вид витрат, що не зміниться просто через те, що ми зробимо одну додаткову одиницю продукції, але якби ми не орендували завод, нам ніде було б здійснювати виробництво, і тому орендна плата служить найважливішим елементом витрат на виробництво кожної одиниці продукції.