Контролінг як елемент менеджменту

Контролінг ЗЕД не збігається з менеджментом ЗЕД, хоча і є найважливішою його підсистемою. Для того щоб здійснювати контролінг, необхідно визначити стандарти (що вимірювати) і масштаби припустимих відхилень (з якою точністю здійснюються виміри). Сукупність стандартів і масштабів припустимих відхилень являє собою "шкалу вимірів", використовувану в системі контролінгу. Природно, що втримування шкали вимірів також безпосередньо залежить від цілей організації, а виміри, здійснювані з її допомогою, повинні відповістити на запитання про ступінь досягнення цілей.

Теоретично шкалу виміру можна зробити як завгодно точної, але це зажадає додаткових витрат. Основним правилом при розробці будь-яких систем (або елементів системи) контролінгу є вимога перевищення отриманого ефекту над витратами на здійснення контролінгу.

Витрати на систему контролінгу складаються з витрат часу, що витрачається менеджерами й іншими працівниками на збір, передачу й аналіз інформації, а також з витрат на всі види операцій, використовуваних у контролінгу, і витрат на зберігання, передачу й пошук інформації, пов’язаної з питаннями контролінгу. Для того щоб бути ефективним, система контролінгу повинна бути економічної.

Будь-яка організаційна система являє собою ієрархію зі складним розподілом відповідальності. У свою чергу, розподіл відповідальності реалізується в організаційній структурі управління підприємства. Зміна організаційної структури фактично повинне означати й зміну всієї системи керування, що повинне спричинити зміну шкали вимірів (і, зокрема, системи виробничого й управлінського обліку).

Оскільки розподіл відповідальності на кожному підприємстві є особливим, характерним тільки для цього підприємства, остільки немає (і не може бути) однієї системи контролінгу, що володіє однаковою ефективністю для всіх. У той же час існують певні загальні правила побудови системи контролінгу, а також стандарти й технології виміру витрат і доходів, зміни мотивації працівників і т.д. Разом з тим для всіх підприємств існують загальні критерії оцінки результатів їхньої роботи.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.