Державне управління

Держава як суб’єкт впливу на процес ціноутворення

В умовах ринкової економіки та в умовах світової кризи нагальним для українських підприємств є вирішення проблеми забезпечення сталого розвитку. З огляду на зростаючу конкуренцію та мінливе ринкове середовище на вітчизняному ринку все більше уваги приділяється вибору та впровадженню ефективних цінових заходів. Не останню роль у даному питанні відіграє держава, адже саме її регулююча діяльність у сучасному ринковому середовищі вирішує визначену проблематику, формуюючи принципи, систему та процес розподілу відповідних, об’єктивно обмежених економічних ресурсів. Питання ціноутворення є одним з ключових у діяльності підприємства, так як ціна є одним із найголовніших важелів ринку.

Теоретичні дефініції фінансового забезпечення вищої освіти

Ринкова економіка вимагає теоретичного переосмислення фінансового забезпечення розвитку сфери освіти економічної системи держави. У такому аспекті загальноприйнятим є теоретичне положення про пріоритетну роль держави не тільки у фінансовому забезпеченні розвитку освіти, але й у активному регулюванні механізму надання освітніх послуг з метою досягнення оптимізації різних джерел фінансування. Слід зауважити, що стабілізація економічного стану в Україні потребує формування надійної системи надходжень до державного бюджету, що у свою чергу визначає можливості держави в соціальній сфері.

Організаційний механізм формування системи державного фінансового контролю

Вдосконалення та впорядкування організаційним механізмом структури цілісної системи державного фінансового контролю, повинні знайти відповідне відбиття у нормативно-правовому механізмі задля впровадження їх у практику державного фінансового контролю. Обрання напряму розвитку відбувається за допомогою організаційного механізму державного управління.

Стратегічний потенціал системи охорони здоров'я у складі соціального комплексу регіону

Процес формування і реалізації стратегії розвитку охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону заснований на використанні комплексу методів: економіко-статистичного аналізу, методів стратегічного управління, експертних оцінок. В його основі лежить оцінка стратегічного потенціалу охорони здоров'я регіону за сукупністю індикаторів, що формують системну оцінку з урахуванням їх структуризації та адаптації до специфіки конкретного регіонального соціального комплексу. Процес розробки та реалізації стратегії розвитку охорони здоров'я включає наступні етапи: ініціювання стратегії: оцінка стратегічного потенціалу системи охорони здоров'я регіонального соціального комплексу; реалізація та моніторинг стратегії; оцінка стратегії розвитку охорони здоров'я регіонального соціального комплексу.

Дерегуляція бізнес-середовища України

У сучасних мінливих умовах, коли відбуваються ринкові коливання важливим є дослідження умов зміни функціонування та розвитку бізнесу. Оскільки задоволення підприємцями власних інтересів негласно впливає на забезпечення суспільними благами всього населення країни та реалізації його трудових та підприємницьких здібностей. Переорієнтація держави на політику підтримки та стимулювання є важливим механізмом створення умов для вільної конкуренції, залучення іноземних джерел інвестування, збільшення питомої ваги країни у міжнародному поділі праці. Також підтримка приватного сектору з боку держави та залучення його до реалізації важливих державних програм (наприклад, реалізація інфраструктурних проектів) є однією з дієвих форм в розвинених країнах світу. Особливо дане питання набуває актуальності в умовах невизначеності інтеграційного вектору розвитку України.