Удосконалення управління охороною здоров'я в складі соціального комплексу регіону

В даний час охорона здоров'я України знаходиться в кризовому стані і потребує системної модернізації. У зв'язку з перерозподілом повноважень та джерел фінансування між національним і регіональним рівнями влади України «на користь» останніх актуальними стають питання вдосконалення управління розвитком охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону.

Аналіз сучасної практики управління системою охорони здоров'я протягом 10 останніх років показав, що дії держави в цій сфері відрізнялися переважно тактичним, оперативним характером, несистемністю і відсутністю стратегічної спрямованості. Значною мірою це зумовлено відсутністю ефективної науково обґрунтованої державної стратегії у сфері охорони здоров'я, що враховує не тільки негативний вплив зовнішнього середовища на соціально значиму галузь, але і структуру та особливості її внутрішнього потенціалу. Серед причин, які підтверджують актуальність розробки стратегії розвитку охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону необхідно виділити наступні:

  • сучасна концепція сталого розвитку соціально-економічних систем заснована на ідеї управління добробутом і якістю життя населення, що значною мірою визначається ефективністю функціонування видів діяльності соціальної сфери;
  • в даний час дії держави в сфері соціально-економічної політики орієнтовані на прискорений розвиток охорони здоров'я, так як воно надає безпосередній вплив на економічний потенціал території;
  • оскільки регіони України різняться за соціально-економічними, демографічними та іншими параметрами, виникає необхідність розробки диференційованих управлінських підходів до формування стратегії розвитку охорони здоров'я на місцях, цілями якої є підвищення внутрішнього потенціалу цього виду економічної діяльності, доступності і якості медичної допомоги для населення, поліпшення стану його здоров'я.

Вдосконалення системи охорони здоров'я є однією із найважливіших умов забезпечення сталого соціально-економічного розвитку України. В даний час багато регіонів України реалізують різні заходи з модернізації системи охорони здоров'я, які найчастіше не призводять до підвищення ефективності функціонування цього виду діяльності і не сприяють його розвитку з необхідними темпами. Це пов'язано з тим, що в більшості випадків заходи не враховують пріоритетність і роль охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону, не підпорядковані єдиній системі цінностей, ідей, поглядів і цілей розвитку охорони здоров'я.

У наукових публікаціях представлені трактування категорій «державна політика в галузі охорони здоров'я», «політика охорони здоров'я», проте, якщо говорити про розвиток системи охорони здоров'я, тобто перехід її на якісно новий рівень функціонування, то видається доцільним дати авторське визначення наукової категорії «державна політика розвитку охорони здоров'я» стосовно до регіонального рівня. Нами під соціально-економічною політикою розвитку охорони здоров'я регіону розуміється система цінностей, цілей і зумовлена ними сукупність соціально-економічних заходів державних (національних і регіональних) органів влади, а також інших суб'єктів, що виражають інтереси регіону, спрямованих на удосконалення регіональної охорони здоров'я з урахуванням особливостей його стратегічного потенціалу і місця в структурі соціального комплексу регіону.

Генеральна мета політики розвитку охорони здоров'я – вдосконалення системи охорони здоров'я з урахуванням сучасних тенденцій функціонування та специфіки регіону з метою збереження та зміцнення здоров'я, добробуту населення та підвищення соціально-економічного розвитку регіону. Соціально-економічна політика розвитку охорони здоров'я регіону не тільки конструює тип і напрямок розвитку системи охорони здоров'я, але і сприяє переходу її на якісно новий, більш досконалий рівень, що в кінцевому підсумку призведе до реального підвищення рівня здоров'я і добробуту населення регіону та України в цілому.

Сутність соціально-економічної політики розвитку охорони здоров'я регіону реалізується через її функції: цілепокладаюча; теоретико-ідеологічна; управлінська; інтегративна; мобілізаційна; селекційна; нормативна.

В якості об'єкта політики можна виділити інтереси і цінності населення регіону у сфері охорони здоров'я. Суб'єкти політики – органи державної влади регіону, територіальні громади, організації, установи, здатні брати участь в регулюванні діяльності системи охорони здоров'я, приймати управлінські рішення і домагатися їх реалізації, змінювати суспільні відносини у відповідності зі своїми інтересами і цілями. Предмет політики розвитку охорони здоров'я регіону – охорона здоров'я її населення.

Реалізація політики розвитку охорони здоров'я регіону здійснюється специфічними методами, які діляться на 3 групи: організаційно-правові; економічні; соціальні. Нами уточнено склад принципів, які є методологічною основою при розробці та реалізації соціально-економічної політики розвитку охорони здоров'я регіону. Їх зміст представлено у таблиці:

Принципи Сутність
Стратегічної орієнтації Політика розвитку охорони здоров'я включає довгострокові цільові орієнтири та заходи стратегічного характеру, що формуються на основі врахування переваг стратегічного потенціалу цього види економічної діяльності, наявних резервів
Системності Передбачає забезпечення єдності всіх елементів соціально-економічної політики розвитку охорони здоров'я: послідовність етапів її розробки та реалізації, комплексність заходів, що проводяться, взаємозв'язок і узгодженість дій суб'єктів політики; облік місця і ролі охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону
Наукової обґрунтованості Передбачає використання результатів наукових досліджень та узагальнення практичного досвіду у сфері економіки і управління охороною здоров'я, наукове передбачення та прогнозування
Орієнтації на інтереси пацієнта Політика розвитку охорони здоров'я повинна бути орієнтована на збереження і зміцнення здоров'я персонально кожної особистості, що в подальшому призведе до зростання потенціалу всього суспільства. Вибір напрямів реалізації політики повинен бути обумовлений специфічними інтересами окремих груп населення
Раціонального використання ресурсів Передбачає ефективне використання ресурсного потенціалу системи охорони здоров'я з метою досягнення максимальної медичної, економічної та соціальної результативності
Узгодженості інтересів суб'єктів політики Формування конгломерату цільових установок, інтересів різних суб'єктів політики, а також механізму їх взаємоузгодження та реалізації
Партнерства влади і бізнесу Передбачає активну взаємодію органів державної влади та бізнесу у сфері визначення цілей та стратегічних орієнтирів політики, оптимізації ресурсного забезпечення реалізованих заходів, спрямованих на підвищення ефективності соціально значущої
Демократизації Передбачає участь населення у вирішенні питань збереження і зміцнення здоров'я, а також управління охороною здоров'я та її розвитком у складі соціального комплексу регіону

В ході проведеного дослідження нами виявлено стійкі негативні тенденції, притаманні сучасній управлінській практиці розробки та реалізації політики соціально-економічного розвитку охорони здоров'я:

  • пріоритет поточних завдань над стратегічними; формування ресурсного забезпечення політики в більшості випадків методом аналогій;
  • слабкий облік взаємозв'язку системи охорони здоров'я в іншими видами економічної діяльності соціального комплексу регіону та ін.

Разом з тим, при розробці і реалізації політики розвитку охорони здоров'я в регіонах виявлені і відбуваються позитивні зміни, які проявляються в наступному:

  • перехід від розробки уніфікованої стратегії розвитку системи охорони здоров'я до формування системи стратегій, що враховують специфіку стану, чинників і особливостей функціонування окремих складових цього виду економічної діяльності;
  • підвищення різноманітності форм державно-приватного партнерства, поява нових форм та інструментів державного регулювання і т.д.

Для забезпечення повноти врахування різних факторів при розробці стратегії розвитку охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону нам представляється доцільним застосування системного підходу та багатофакторного аналізу потенціалу цього виду економічної діяльності.

Джерело: Бобришева О.В. «Удосконалення управління охороною здоров'я в складі соціального комплексу регіону»