Економічна теорія

Підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді

Тенденції розвитку інноваційної економіки знань та нового креативного класу як її локомотиву посилюють важливість і значимість підприємницької молодіжної активності, яка грає роль одного з основних каталізаторів даного процесу. Соціологічні дослідження свідчать, що молодь є найбільш динамічною частиною сучасного суспільства. Ураховуючи, що молоді люди, у своїй переважній більшості, прагнуть до фінансової свободи, позитивно ставляться до ринкових форм господарювання, вони більш активно пристосовані до підприємництва.

Суть поняття «соціальне підприємництво»

Поняття соціальної відповідальності підприємництва для більшості українців є новим та недостатньо зрозумілим. Натомість в економічно розвинених країнах соціальне підприємництво набуло особливої популярності та стало предметом щоденного лексикону. На початку свого існування соціальне підприємництво розглядалося як діяльність соціальних підприємців, тобто осіб, які самостійно визначають соціальні проблеми і використовують традиційні принципи підприємництва для організації, створення та управління підприємством задля досягнення соціальних змін і вирішення проблем окремих територіальних громад. Однак з часом це поняття еволюціонувало. На сьогоднішній день існує безліч підходів щодо його визначення, що обумовлено історичними, політичними та культурними особливостями країн.

Соціальна відповідальність підприємництва

Загальновідомо, що забезпечення суспільних потреб є однією з головних функцій держави і від того, наскільки ефективно виконується ця функція залежить ефективність соціальної політики держави. Однак, на певних етапах економічного розвитку можливості держави щодо належного виконання своїх соціальних функцій є обмеженими. Це призводить до погіршення людського капіталу – важливої компоненти ресурсного потенціалу економіки і перешкоджає подальшому економічному розвитку та посилює актуальність обґрунтування цілей і вироблення концептуальних засад економічного розвитку держави на основі критичної оцінки та використання наявних обмежених ресурсів, а також пошуку належних альтернативних джерел виконання соціальних функцій. Зокрема дієвим, як свідчить практика зарубіжних країн, є використання такого інструменту, як «соціальна відповідальність підприємництва». Вона дозволяє істотно доповнити економічні важелі виробництва чинниками соціального характеру.

Напрямки підвищення конкурентоспроможності економіки України

В сучасних умовах інтернаціоналізації та глобалізації господарського життя вагомого значення набуває питання конкурентоспроможності національних економічних систем. Сталий розвиток економіки будь-якої країни передбачає наявність сприятливих умов для функціонування, а також підвищення адаптивності до змін навколишнього середовища та постійне збільшення конкурентних переваг. На сьогоднішній день відображаються зміни структури світової економіки та міжнародних економічних зв’язків, що обумовлено передусім динамічним розвитком інтеграційних процесів, зміною ринкових тенденцій, а також характером конкуренції.

Генезис теорій оподаткування

Важливу роль в реалізації функцій держави відіграють податки. Вони є основою фіскальної макроекономічної політики, основним джерелом надходжень державного бюджету, створюють підґрунтя розвитку соціальної інфраструктури. За роки державної незалежності Україна намагається побудувати якісно нову податкову систему, адекватну реаліям сучасності. Така побудова вимагає узагальнення та врахування світової історичної спадщини з питань оподаткування.