Підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді

Тенденції розвитку інноваційної економіки знань та нового креативного класу як її локомотиву посилюють важливість і значимість підприємницької молодіжної активності, яка грає роль одного з основних каталізаторів даного процесу. Соціологічні дослідження свідчать, що молодь є найбільш динамічною частиною сучасного суспільства. Ураховуючи, що молоді люди, у своїй переважній більшості, прагнуть до фінансової свободи, позитивно ставляться до ринкових форм господарювання, вони більш активно пристосовані до підприємництва.

У сучасній економічній літературі молодіжне підприємництво розглядається як елемент підвищення рівня зайнятості молоді, як умова створення нових робочих місць. Розвиток молодіжного підприємництва є одним із найважливіших напрямків економічної політики країни. Проте на сьогодні цей процес відбувається в Україні дуже повільно. Лише 10% молодих людей віком від 18 до 28 років займаються підприємницькою діяльністю. У державному секторі зайнятість молоді за останні роки скоротилася майже в 1,5 рази, причому зберігається тенденція переміщення молоді з державного сектора в приватні акціонерні та особисті підприємства. До того ж у молодіжному середовищі зростає соціальна напруженість, що викликана підвищенням загального рівня безробіття. У такій ситуації створення сприятливих умов для розвитку молодіжного підприємництва та реалізації підприємницького потенціалу молоді може дати позитивний соціальний ефект. Тому основною метою даної публікації є висвітлення значимості молодіжного підприємництва не лише як способу вирішення проблеми зайнятості молоді, а й як ресурсу модернізації та підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Аналіз літератури показує, що на сьогоднішній день немає чіткого розуміння сутності такого економічного явища як молодіжне підприємництво. Науковці характеризують молодіжне підприємництво як особливий вид економічної активності молоді, спрямований на досягнення економічних інтересів, розкриття творчого потенціалу та самореалізацію молоді. Молодіжне підприємництво, забезпечуючи зайнятість молоді, реалізується в таких основних функціях, як економічна, соціальна та інші. При цьому формами прояву даних функцій виступають: знання, ініціатива, новаторство, здатність і готовність приймати на себе економічні ризики, створення додаткових робочих місць для молоді.

Зокрема, економічна функція в молодіжному підприємництві проявляється в самому факті функціонування цієї діяльності в умовах обмеженості зайнятості, а також фінансових, інформаційних, майнових ресурсів певного регіону. Зазначимо, що реалізація економічної функції молодіжного підприємництва ускладнюється через відсутність відрегульованої правової захищеності молодого підприємця. Поняття «молодіжне підприємництво» відсутнє у Цивільному, Бюджетному й Податковому кодексах України.

Соціальна функція молодіжного підприємництва характеризується забезпеченням зайнятості молоді, створенням умов для реалізації її потенційних можливостей. Соціальна функція молодіжного підприємництва проявляється у формуванні нової верстви людей: ініціативних, здатних домагатися поставленої мети.

Креативна функція молодіжного підприємництва характеризується тим, що молодіжне підприємництво може стати тією суспільною силою, економічні інтереси якої повністю збігаються з інтересами регіону й держави. Саме молоді підприємці, зацікавлені в створенні здорового, цивілізованого економічного середовища, заснованого на здоровій конкуренції й можливості максимально реалізувати свій творчий потенціал, досягти фінансової незалежності.

На нашу думку, платформою для розвитку практичної підприємницької діяльності серед студентської молоді може послужити тенденція, що сформувалася в останні роки, коли більшість студентів прагне знайти роботу вже під час навчання у ВНЗ. Реальну конкурентоспроможність на ринку праці більшість студентів пов'язують не тільки з дипломом про вищу освіту, а й з наявністю досвіду роботи в певній сфері. Необхідність пошуку роботи під час навчання у виші зумовлена також прагненням студентів самостійно заробляти на життя й придбати практичні навички для успішного просування по кар'єрних сходах в майбутньому.

Таким чином, розвиток молодіжної підприємницької діяльності потрібно розглядати як об'єктивну необхідність і реальність сучасного етапу розвитку українського суспільства, яка дозволяє, з одного боку, поліпшити матеріальне становище її учасників, з іншого – забезпечує потужну соціальну підтримку молодого покоління на майбутнє. Тому розвиток студентського підприємництва має зайняти особливе становище в системі державної молодіжної політики. Потрібна державна підтримка підприємництва, в якій передбачається першочергове залучення молоді, у тому числі студентської, у сферу бізнесу. Це буде сприяти вирішенню таких завдань, як формування економічно активної поведінки та підприємницького способу мислення молоді, навичок і мотивації до розвитку малого бізнесу, а також формування корпоративної культури та корпоративного свідомості.

Джерело: Волошко А.О., Волошко Л.Б., Левошко Н.В. «Підприємництво як життєва перспектива сучасної молоді та ресурс модернізації національної економіки»