Малий бізнес

Економічна наука характеризує малий бізнес як сукупність мілких підприємств, що випускають однорідну продукцію, причому сфера діяльності кожного підприємства мала (1-5%) у порівнянні з масштабами ринку. Це означає, що мала фірма не має контролю над ринковими цінами і прагне до максимізації прибутку, сприймаючи ці ціни як зовнішні задані умови. Однак ця абстрактна схема має істотний недолік: підприємець виступає у ній як пасивна сторона, у той час як насправді виникнення малої форми завжди є результат активної раціональної самостійної поведінки індивіду. Тому тільки “виробнича” характеристика малої фірми не може розкрити її творчий соціальний потенціал.

З цих позицій мале підприємство можна розглядати як унікальну сферу відносин між “активними” і “пасивними” учасниками ринкової економіки по найму першими пасивних учасників на роботу. Економічне товариство, що виникло, створить визначену вартість. Різниця між останньою і сумою виплат (у тому числі і пасивним учасникам відносин) складає “надлишок”, який достається підприємцю у нагороду за його економічну і соціальну активність.

Індивідуум оцінює доцільність заняття підприємництвом, перш за все особистий доход від підприємництва з заробітною платою, яку б він одержував, якщо був би найманих робітником, наприклад, у тій же фірмі. Таким чином, альтернативна ціна можливості підприємництва може бути напряму виміряна величиною зарплати, що “втрачається”. Число підприємців у малому бізнесі буде більше чи менше у залежності від співвідношення розмірів особистого підприємницького доходу і зарплати: якщо зарплата більше, то потенціальний підприємець стане найманим робітником.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.