Стратегічний потенціал системи охорони здоров'я у складі соціального комплексу регіону

Процес формування і реалізації стратегії розвитку охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону заснований на використанні комплексу методів: економіко-статистичного аналізу, методів стратегічного управління, експертних оцінок. В його основі лежить оцінка стратегічного потенціалу охорони здоров'я регіону за сукупністю індикаторів, що формують системну оцінку з урахуванням їх структуризації та адаптації до специфіки конкретного регіонального соціального комплексу. Процес розробки та реалізації стратегії розвитку охорони здоров'я включає наступні етапи: ініціювання стратегії: оцінка стратегічного потенціалу системи охорони здоров'я регіонального соціального комплексу; реалізація та моніторинг стратегії; оцінка стратегії розвитку охорони здоров'я регіонального соціального комплексу.

Етап оцінки стратегічного потенціалу системи охорони здоров'я регіонального соціального комплексу включає наступні заходи: аналіз стратегічного оточення системи охорони здоров'я регіону; кількісна оцінка ступеня впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища охорони здоров'я регіонального соціального комплексу на зміну рівня захворюваності населення; оцінка внутрішнього потенціалу регіонального охорони здоров'я (SWOT-аналіз, кластерний та кореляційно-регресійний аналіз, методи парних порівнянь та розміщення пріоритетів); розробка основних стратегічних та тактичних напрямків розвитку охорони здоров'я; визначення термінів реалізації стратегії, ключових виконавців; визначення кінцевих ефектів для різних суб'єктів системи охорони здоров'я регіонального соціального комплексу.

Процес розробки та реалізації стратегії розвитку охорони здоров'я представлений на рисунку:

Процес розробки та реалізації стратегії розвитку охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону

Для забезпечення повноти врахування різних факторів при розробці стратегії розвитку охорони здоров'я в складі соціального комплексу регіону доцільним є застосування системного підходу та багатофакторного аналізу його потенціалу. При цьому слід враховувати, що охорона здоров'я регіону є відкритою системою, яка функціонує під впливом істотного впливу зовнішнього середовища, отже, може бути описана в термінах системного аналізу:

Порядок аналізу та оцінки потенціалу системи охорони здоров'я

Підсистема «входів» формується за рахунок пацієнтів, що надходять, які мають потребу в медичних послугах, а також ресурсів зовнішнього середовища, що забезпечують діяльність галузі. Перетворення «входів» здійснюється внутрішнім середовищем за рахунок надання медичної допомоги закладами охорони здоров'я, характеристиками якої можуть служити якість медичної допомоги, професіоналізм управлінського і медичного персоналу, стан матеріально-технічної бази і т.д. Діяльність системи, націлена на перетворення «входів», знаходиться в прямій залежності від функціонування зовнішнього середовища.

Аналіз стратегічного оточення є вихідним пунктом процесу стратегічного планування. Вивчення факторів зовнішнього середовища здійснюється з використанням STEP - аналізу. Дослідження здійснюється за 5-ма основними групами факторів: економічні (розмір валового регіонального продукту (ВРП), питома вага витрат на охорону здоров'я у ВРП, середній рівень оплати праці, в т.ч. в системі охорони здоров'я, рівень безробіття тощо); соціальні (рівень захворюваності, статево-вікова структура населення, чисельність інвалідів тощо); технологічні (інноваційні розробки в системі охорони здоров'я та ін), політико-правові (нормативно-законодавчі акти національного і регіонального рівнів у системі охорони здоров'я); екологічні (екологічна обстановка в регіоні). Так як досліджуваний об'єкт не в змозі впливати на дані фактори зовнішнього середовища, то органам управління необхідно знати про їх зміни з метою адаптації до зовнішніх можливостей або загроз, забезпечення ефективного пристосування до навколишніх умов і зміцнення стратегічних позицій на горизонті програмування.

Специфіка організації системи охорони здоров'я, формована наявністю установ різного профілю і спеціалізації, визначає обсяг надання медичної допомоги, її структуру. Особливості управління нею реалізуються в характеристиці суб'єктів управління системою охорони здоров'я, специфіки проведених заходів щодо розвитку цього виду економічної діяльності, особливості цілепокладання. При цьому, при оцінці рівня фінансування охорони здоров'я необхідно врахувати обсяги надходжень і витрачання фінансових коштів за різними напрямами, а також провести аналіз виконання програми фінансування. При оцінці кадрового потенціалу необхідно враховувати рівень забезпеченості медичними кадрами населення регіону, ступінь їх професійної підготовки, рівень матеріального стимулювання медичних кадрів і т.д. Оцінка матеріально-технічної бази повинна включати аналіз наявності, стану і руху основних фондів, аналіз роботи ліжкового фонду закладів охорони здоров'я регіону та ін. Заключний етап аналізу потенціалу охорони здоров'я у складі соціального комплексу регіону передбачає визначення «зон зростання» і «проблемних зон».

Оцінка стратегічного потенціалу системи охорони здоров'я регіону вимагає не тільки визначення «зон зростання» і «проблемних зон», але і провести її стратегічне позиціонування серед інших аналогічних систем з використанням системи індикаторів:

Система індикаторів для стратегічного позиціонування системи охорони здоров'я регіону

Джерело: Бобришева О.В. «Стратегічний потенціал системи охорони здоров'я у складі соціального комплексу регіону»