Організаційний механізм формування системи державного фінансового контролю

Вдосконалення та впорядкування організаційним механізмом структури цілісної системи державного фінансового контролю, повинні знайти відповідне відбиття у нормативно-правовому механізмі задля впровадження їх у практику державного фінансового контролю. Обрання напряму розвитку відбувається за допомогою організаційного механізму державного управління.

У дослідженні організаційного механізму системи державного фінансового контролю необхідно визначити основні елементи його структурної побудови, а після цього провести розгляд формотворних векторів.

Досліджуючи структурну побудову організаційного механізму системи державного фінансового контролю потрібно виконати низку взаємопов’язаних завдань, а саме:

  • класифікувати методи і форми контролю за принципом відповідності методів формам контролю та визначити їх відповідність видам контролю;
  • обґрунтувати доцільність дотримання принципу періодичності та обов’язковості у здійсненні контрольних заходів суб’єктами видів державного фінансового контролю;
  • довести єдність складових елементів цілісної системи державного фінансового контролю через належність власних та спільних цілій, функцій, форм та методів контролю, що спрямовані на досягнення загальної мети державного фінансового контролю;
  • сформулювати на результатах отриманих наукових здобутків авторське бачення цілісності системи державного фінансового контролю за видами, методами та формами контролю.

Тепер необхідно шляхом аналізу структурних компонентів визначити внутрішню побудову цілісної системи державного фінансового контролю.

Досліджуючи організаційний механізм цілісної системи державного фінансового контролю слід визначити, що його центральною ланкою є організаційна структура. Саме за допомоги організаційної структури система підтримує свою цілісність, здатність протистояти впливу ззовні. Організаційна структура є ядром цілісної системи бо вона є осередком усіх структурних, формотворних зв’язків, що інтегрують єдину систему у цілісне утворення.

Цілісність організаційної структури як центральної ланки організаційного механізму можна визначити за кількома параметрами:

  • по перше, здатність організаційної структури досягати мети, що визначена;
  • по-друге, здатність до оптимізації структурних та формотворних зв’язків, що підвищує ефективність функціонування як організаційної структури зокрема, так й системи у цілому.

Ми розмежовуємо поняття «структурні зв’язки» та «формотворні зв’язки», надалі у дослідженні під структурними зв’язками ми будемо розуміти такі зв’язки між її елементами, що утворюють внутрішнє середовище структури та не виявляються у зовнішньому середовищі.

Напроти, формотворні зв’язки беручи свій початок у середині структури системи, утворюють її зовнішню форму – вони є векторами завдяки яким структура посідає певне місце у організаційному механізмі системи та у державному управлінні загалом.

Саме формотворні зв’язки є напрямками розвитку системи поступово з її розвитком вони передвоюються у структурні, а їх місце посідають нові формотворні зв’язки.

Поняття організаційної структури нерозривно пов’язано з функціями системи. Організаційний механізм поєднує у собі сутність організаційної структури з функціями, що вона мусить виконувати, саме у співвідношенні сутності та сутнісного виявляється цілісність системи – головна мета системи та шляхи її досягнення.

Досліджуючи цілісність системи державного фінансового контролю слід зазначити, що головною її метою, зокрема є досягнення безпеки фінансів держави, що полягає у здійсненні відповідних контрольних заходів та інституційній побудові системи державного фінансового контролю, яка здатна забезпечити досягнення визначеної мети. Таким чином, внутрішня інтеграція організаційного механізму повинна спрямовуватися перш за все, на досягнення головної мети системи державного фінансового контролю, її функції – визначатися у відповідності з метою.

Єдність мети та функцій системи державного фінансового контролю дасть змогу формувати ефективну структуру організаційного механізму, що знаходиться у підґрунті подальшого комплексного дослідження та пошуку шляхів удосконалення структури системи та цілісності системи державного фінансового контролю загалом. Визначаючи головну мету системи державного фінансового контролю саме як безпеку системи державних фінансів, ми надаємо їй суспільної значущості та піднімаємо її з суто прикладного елементу системи державного управління до інституту суспільної соціальної безпеки. Контроль за формуванням та використанням бюджетних коштів набуває великого значення як що серед пріоритетів держави визначено справедливе спрямування державних фінансових ресурсів шляхом перерозподілу державних коштів у бюджетному процесі. У відповідності з чим, система державного фінансового контролю не може оставатися осторонь напрямків формування соціального бюджету. Тому бюджет розвитку можливо будувати лише за умов ефективного функціонування системи фінансового контролю, що здатна викривати та унеможливлювати порушення фінансової дисципліни, без розбудови цілісної системи державного фінансового контролю усі зусилля щодо формування бездефіцитного та адекватного бюджету буде зведено нанівець.

Джерело: Баранова Д.А. «Організаційний механізм формування системи державного фінансового контролю»