Дотація

Дотація (лат. dotatio – дар, пожертвування, від лат. dato – наділяю) – асигнування з державного бюджету, доплата, матеріальна допомога. Розрізняють дотації підприємствам, організаціям і бюджетну. Перша надається підприємствам, у яких витрати на виробництво продукції перевищують суму виручки від й реалізації. Друга – вищестоящими бюджетами нижчестоящим, коли видатки перевищують доходи, для їх остаточної збалансованості.

 

В народному господарстві України дотації одержують підприємства добувної і деяких галузей оборонної промисловості. Дотації надають також підприємствам, пов'язаним з обслуговуванням населення (житлове господарство, міський транспорт), деяким організаціям невиробничої сфери (театри, стадіони тощо). Дотації послаблюють заінтересованість колективів підприємств у поліпшенні найважливіших показників діяльності та пошуку резервів підвищення рентабельності виробництва. Ліквідація збиткових підприємств означає відмову від дотації. В умовах соціальної ринкової економіки ця проблема вирішується через роздержавлення і приватизацію підприємств і здійснюється їх колективами за допомогою економічних та організаційних заходів. Економічні – підвищення продуктивності праці та зниження собівартості продукції. Організаційні – перетворення збиткових підприємств на виробничі кооперативи, орендні підприємства, на колективні підприємства, індивідуальні або спільні з зарубіжними партнерами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.