Касові операції на підприємстві: порядок ведення касової книги і зберігання грошей. Каса

Усі надходження і видачі готівки підприємства враховують у касовій книзі. Касова книга – це книга встановленої форми, в якій відображаються операції з готівкою. Кожне підприємство, що має касу, веде тільки одну касову книгу, яка має бути пронумерована, прошнурована і опечатана сургучною або мастичною печаткою.

Записи в касовій книзі ведуться у двох примірниках; другі примірники аркушів мають бути відривними і слугують звітом касира. Щоденно, в кінці робочого дня, касир підбиває підсумки операцій за день, виводить залишок грошей у касі на наступне число і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими і видатковими касовими документами під розписку в касовій книзі.

Контроль за правилами ведення касової книги покладається на головного бухгалтера підприємства.

Касова книга є реєстром аналітичного обліку грошей у касі. Синтетичний облік ведеться за рахунком 50 "Каса": в дебеті цього рахунка відображають надходження грошей у касу; в кредиті – виплату грошей із каси.

Кожне підприємство для здійснення розрахунків готівкою повинно мати касу. Касою називається спеціально обладнане ізольоване приміщення, призначене для приймання, видачі і тимчасового зберігання готівки. Керівник підприємства зобов'язаний обладнати касу і забезпечити зберігання грошей у приміщенні каси, а також під час доставки їх з установи банку та здачі в установу банку і несе за це відповідальність у встановленому відповідним законодавством порядку.

НБУ рекомендує проведення комплексу заходів щодо забезпечення схоронності грошових коштів при їх зберіганні і транспортуванні. Так, до ведення касових операцій і транспортування грошових коштів не допускаються особи: які раніше притягалися до кримінальної відповідальності; яким пред'явлені звинувачення у здійсненні злочину; які страждають хронічними психічними захворюваннями; які систематично порушують громадський порядок; які зловживають спиртними напоями або вживають наркотичні речовини.

Приміщення каси має бути ізольоване, а двері до каси під час здійснення операцій – замкнені з внутрішнього боку. Доступ до приміщення каси особам, які не причетні до її роботи, забороняється.

Конкретні вимоги щодо технічного укріплення приміщень кас підприємств і обладнання їх засобами охоронно-пожежної сигналізації наводяться у додатку до Порядку ведення касових операцій у народному господарстві України.

Уся готівка і цінні папери на підприємствах зберігаються, як правило, у вогнетривких металевих шафах. Зберігання в касі готівки та інших цінностей, що не належать даному підприємству, забороняється.

Джерела:

  1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
  2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
  3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
  4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
  5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
  6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
  7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.