Прогнозування і облік касових оборотів установ банків

Комерційні банки повинні здійснювати контроль за рухом готівкових коштів. У цьому плані важливе значення має прогнозування готівкового обігу на основі розробки прогнозу касових оборотів установи банку. Прогнозування касових оборотів банки здійснюють відповідно до Інструкції НБУ №4 про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України.

Прогнозні розрахунки касових оборотів банків поряд з прогнозом балансу грошових доходів і витрат населення є найважливішими складовими загального прогнозу готівкового обігу. Баланс грошових доходів та витрат населення – це балансова форма відображення процесів утворення грошових доходів населення і їх використання за певний період часу. Розробляються: 1) прогнозний баланс грошових доходів та витрат населення – на перспективу; 2) звітний баланс – за минулий період. Показники прогнозного балансу грошових доходів і витрат населення використовуються регіональним управлінням НБУ для складання прогнозів касових оборотів готівки.

Прогнози касових оборотів складаються комерційними банками щоквартально на підставі показників економічного розвитку на регіональному рівні з урахуванням основних напрямів і особливостей державної грошово-кредитної політики. Прогноз встановлює розмір і джерела надходжень готівки до кас банків, а також розмір і цільове спрямування видач готівки з кас банків. У кожній частині прогнозу касових оборотів – прибуткування і видатки – виділяються статті відповідно до каналів руху готівки. Прогнозні розрахунки касових оборотів установ банків складаються за такими джерелами надходжень і напрямами видач готівки:

 1. прихід:
  • надходження торгової виручки;
  • надходження виручки від усіх видів транспорту;
  • надходження квартирної плати і комунальних платежів;
  • надходження виручки видовищних підприємств;
  • надходження виручки підприємств побутового обслуговування;
  • надходження на рахунки колективних сільськогосподарських підприємств;
  • надходження на рахунки за вкладами громадян;
  • надходження від підприємств Міністерства зв'язку;
  • інші надходження (включно з поверненням заробітної плати);
  • купівля готівки комерційними банками;
  • підкріплення оборотної каси з резервних фондів;
 2. видатки:
  • видачі на оплату праці, грошові виплати і заохочення;
  • видачі на закупівлю сільськогосподарських продуктів;
  • видачі з рахунків колективних сільськогосподарських підприємств;
  • видачі на виплату пенсій, допомог і страхових відшкодувань;
  • видачі з рахунків за вкладами громадян;
  • видачі підкріплень підприємствам Міністерства зв'язку;
  • видачі на інші цілі;
  • продаж готівки комерційними банками;
  • перерахування з оборотної каси до резервних фондів.

Для складання прогнозів готівкового обігу установи банків до початку кварталу, що прогнозується, у встановлені ними строки одержують від підприємств (організацій, установ), а також від фізичних осіб – суб'єктів підприємницької діяльності, що мають рахунки у даній установі банку, касові заявки – звітні і прогнозні матеріали.

Робота з готівкового обігу (розгляд одержаних від підприємств, організацій і установ прогнозних і звітних матеріалів, складання прогнозів касових оборотів) проводиться в установах банків економістами.

Прогнози касових оборотів подаються установами комерційних банків регіональним управлінням НБУ, а останніми – Національному банку України.

Перевищення прибуткової частини прогнозних розрахунків касових оборотів установи банку над видатковою означатиме, що в касу установи банку надходить грошей більше, ніж є потреба на них у готівці. Навпаки, перевищення видаткової частини над прибутковою означатиме, що в касу установи банку надійде грошей менше, ніж необхідно видати за квартал, що планується.

Основним джерелом надходження готівки в касу установ банків є торгова виручка підприємств, що мають рахунки в даному банку. Вихідною базою для прогнозування цієї статті приходу є прогноз роздрібного товарообороту торговельних організацій.

У видатковій частині прогнозного розрахунку касових оборотів установ банків центральне місце займають видачі грошей на оплату праці. В основу прогнозування цієї статті має бути покладена реальна величина фонду споживання підприємств, що обслуговуються даним банком. Фонд оплати праці (споживання) визначається за касовими заявками цих підприємств.

Установи комерційних банків ведуть щоденний облік касових оборотів на основі первинних касових документів. Облік касових оборотів здійснюється за статтями приходу і видатків за певною номенклатурою символів, тобто умовних цифрових позначень статей. На основі підсумків щоденного обліку касових оборотів установи банків складають звіти про касові обороти за п'ятиденками і за місяць для подання їх у регіональні управління НБУ.

Символи звіту про касові обороти за прибуткуванням визначаються за вказаним у кожному прибутковому касовому документі джерелом створення готівкових коштів, наприклад, торгова виручка, квартирна плата, повернення заробітної плати і т. ін. Символи звіту за видатками визначаються за вказаним клієнтами на звороті грошових чеків цільовим призначенням грошових сум, що одержуються в банку.

Звіти про касові обороти установ комерційних банків у регіональному розрізі й в цілому по країні дають важливу статистичну інформацію (у порівнянні з прогнозними розрахунками касових оборотів) щодо емісійних завдань НБУ з додаткового випуску готівки в обіг чи вилучення готівкового надлишку з обігу. Через механізм оперативного моніторингу касових оборотів установ банків НБУ справляє вплив на рух готівкових коштів в грошовій сфері України.

Рівень керованості грошовою системою країни буде тим вищий, чим повніше забезпечуватимуться єдині підходи до управління всіх складових готівково-грошового обігу.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.