Система та повноваження державних органів, які здійснюють регулювання сільського господарства в Україні

Центральним спеціалізованим органом державного управління агропромисловим комплексом є Міністерство аграрної політики України.

Правове становище та повноваження Мінагрополітики України визначаються Постановою Кабінету Міністрів України № 1541 від 1 листопада 2006 року «Про затвердження Положення про Міністерство аграрної політики України». Мінагрополітики є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій.

Основними завданнями Мінагрополітики є:

  • формування та реалізація державної аграрної політики, організація розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;
  • здійснення державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості;
  • розроблення і здійснення заходів, спрямованих на комплексний розвиток галузей агропромислового виробництва і сільських територій;
  • участь у формуванні та реалізації інноваційної, інвестиційної і соціальної політики у сільській місцевості;
  • координація діяльності органів виконавчої влади з питань реалізації державної аграрної політики, забезпечення продовольчої безпеки держави та удосконалення структури галузей агропромислового виробництва.

Повноваження Мінагрополітики зазначені у 70 пунктах відповідної постанови Кабінету Міністрів України.

Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України за поданням Міністра.

Для розгляду питань формування та реалізації державної аграрної політики, проектів нормативно-правових актів, програм та інших документів у Міністерстві утворюється колегія.

Колегія є постійним консультативно-дорадчим органом.

До складу колегії входять керівники Міністерства, урядових органів державного управління, утворених у складі Міністерства, керівники окремих підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, а також представники відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної влади, установ, громадських організацій, науковці та інші особи (за їх згодою).

Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

Організаційною формою роботи колегії є засідання.

В областях державне регулювання сільського господарства здійснюють Головні управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій, правомочність яких визначена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2007 року № 267 «Про затвердження типових положень про Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської, районної державних адміністрацій». Головне управління агропромислового розвитку обласної, управління агропромислового розвитку Севастопольської міської державних адміністрацій є структурним підрозділом обласної, Севастопольської міської держадміністрацій, підзвітним та підконтрольним голові відповідної держадміністрації та Мінагрополітики.

Основними завданнями управління є: забезпечення реалізації державної аграрної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва; участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропродовольчого ринку і сільських територій регіону; організація роботи з питань насінництва і розсадництва, сортовипробування і захисту рослин, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за погодженням з Мінагрополітики.

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія у складі начальника управління (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів держадміністрації.

Склад колегії затверджує голова відповідної держадміністрації за поданням начальника управління.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

Правомочності управління агропромислового розвитку районної адміністрації затверджені Типовим Положенням «Про управління агропромислового розвитку районної адміністрації», яке затверджене Постановою Кабінету Міністрів України № 967 від 25 липня 2007 року.

Органом державного управління землями сільськогосподарського призначення, які є головним засобом виробництва в сільському господарстві, є Державний комітет України по земельних ресурсах (Держкомзем).

Держкомзем є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Держкомзем забезпечує реалізацію державної політики та управління у сфері регулювання земельних відносин, використання, відтворення, охорони та проведення моніторингу земель, ведення державного земельного кадастру, а також міжгалузеву координацію та державне регулювання у сфері встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища.

Держкомзем бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики у сфері регулювання земельних відносин, використання, охорони та моніторингу земель, впровадження державного земельного кадастру та забезпечення реалізації цієї політики; координує проведення земельної реформи в Україні; здійснює державний контроль за використанням та охороною земель; здійснює реєстрацію земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них, договорів оренди земельних ділянок, веде Державний реєстр прав на землю та нерухоме майно, організує в установленому законодавством порядку в єдиній системі державних органів земельних ресурсів надання громадянам і юридичним особам додаткових платних послуг у сфері землеустрою та використання даних державного земельного кадастру за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України; розробляє та бере участь у реалізації державних, галузевих і регіональних програм з питань регулювання земельних відносин, раціонального використання, охорони та моніторингу земель, відновлення родючості ґрунтів, ведення державного земельного кадастру.

Держкомзем очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозиції Міністра охорони навколишнього природного середовища.

Голова має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України.

Пропозиції Прем’єр-міністрові України щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника і заступників Голови Держкомзему вносить Міністр охорони навколишнього природного середовища за поданням Голови Держкомзему.