Депресія

Депресія (лат. deprassus – пригнічення) – фаза промислового циклу, стан економіки, що характеризується тривалим застоєм на низькому рівні (нижчому за попередній). Фаза депресії у чотирифазній моделі промислового циклу настає безпосередньо за фазою кризи і передує фазі пожвавлення. У цій фазі відбувається зупинення спаду промислового виробництва, що почався у фазі кризи, але тривають банкрутства, зберігається значне безробіття. Сповільнюється зростання цін, хоч до Другої світової війни (у «класичній» моделі промислового циклу) вони знижувалися. Економіка функціонує в умовах значного недовикористання ресурсів, особливо робочої сили, що спричиняє суттєве відставання реального ВНП від потенційного і скорочення обсягу споживання на душу населення.

 

Депресія відіграє важливу роль у механізмі промислового циклу. Це нижчий поворотний пункт розвитку кон'юнктури, який забезпечує перехід до економічного зростання. У цій фазі створюються передумови для переходу до пожвавлення і наступного піднесення. Відбувається поступове «розсмоктування» товарних запасів, поліпшується фінансове становище фірм, здійснюється позитивний перелом у тенденції прибутків.

Основою відродження економічної динаміки є масове оновлення основного капіталу (фондів), модернізація виробництва. Саме у фазі депресії найчастіше відбувається втручання держави у процес відтворення. Згідно з сучасною економічною теорією, передусім кейнсіанською, ця фаза найбільш придатна для державного «підштовхування» розвитку економіки. В умовах ділової апатії бізнесу уряд своїми діями, спрямованими на збільшення сукупного попиту, сприяє зрушенню економіки з «мертвої точки», прискорює кумулятивний процес господарського відродження.

У західній економічній літературі немає єдності щодо тлумачення терміна «депресія». Розмаїття поглядів можна звести до таких чотирьох позицій:

  1. депресія – фаза в чотирифазній моделі промислового циклу;
  2. депресія – фаза у двофазній моделі, що складається з піднесення і депресії (Г. Хаберлер), причому остання поєднує «класичні» фази кризи і депресії;
  3. депресія – нижчий поворотний пункту моделі, що складається з двох фаз (експансії та стиснення) і двох поворотних пунктів;
  4. депресія – тривала й руйнівна економічна криза (наприклад, Велика депресія 1929-33).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.