Добробут

Добробут – забезпеченість населення необхідними для життя матеріальними та нематеріальними благами. До матеріальних благ належать предмети та умови, які задовольняють потреби людей і відповідають їх інтересам їжа, одяг, житло, предмети тривалого користування та ін. Матеріальні умови – це насамперед умови праці санітарно-гігієнічні (ступінь забруднення повітря, освітленість, вологість тощо), фізичні (установлений темп роботи, тривалість робочого циклу тощо), житлово-побутові тощо. Умови праці повинні стимулювати робітника до високоефективної і продуктивної праці, до творчого пошуку в процесі виробництва. До нематеріальних благ відносять послуги у сфері побуту, освіти, охорони здоров'я та ін. З-поміж нематеріальних благ виділяють духовні блага – духовні цінності, ідеї, мораль, свідомість, культуру тощо. Відповідно до такої класифікації розрізняють добробут матеріальний, нематеріальний та духовний.

 

Добробут залежить від рівня розвитку технологічного способу виробництва (єдність продуктивних сил і техніко-економічних відносин), відносин власності (економічної га юридичної), політики, моралі, ідеологи, психології та інших елементів системи суспільних відносин. Відчутно впливають на добробут відносини розподілу та обміну, економічна діяльність держави (податкова, кредитна та ін.), наявність стабільних стимулів до праці у безпосередніх працівників тощо. Добробут населення перебуває у тісній залежності від рівності й справедливості економічної системи. Щодо цього серед західних учених поширена думка, що рівність передбачає ситуацію, коли обидві (заможна і бідна) частини населення країни отримують однакову частку суспільного продукту. Проте ступінь нерівності у багатьох розвинутих країнах світу за останні понад 100 років помітно не зменшився. Водночас добробут усіх верств, класів населення за цей період зріс. В Україні у 1991-98 добробут населення значно знизився (приблизно у 5-6 разів).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.