Зношування основних виробничих фондів

Зношування основних виробничих фондів (ОВФ) – втрата ОВФ своїх споживчих якостей і вартості внаслідок їх експлуатації підвищення вимог екологічних та соціальних стандартів, впливу навколишнього середовища і науково-технічного прогресу. У процесі експлуатації ОВФ зазнають фізичного і морального зношування. Фізичне зношування – втрата ОВФ своїх споживчих якостей і вартості внаслідок їх експлуатації (І форма) та впливу навколишнього середовища (II форма).

 

Швидкість фізичного зношування устаткування залежить від його якості експлуатації, технічного ремонтного обслуговування, рівня екстенсивного та інтенсивного використання, виду матеріалу, який обробляють, кліматичних особливостей тощо. Фізичне зношування устаткування частково усувається під час проведення поточних, середніх та капітальних ремонтів.

Питання кількісної оцінки фізичного і морального зношування ОВФ дискусійне, особливо щодо машин і устаткування. Відповідно до прийнятої системи обліку, фізичне зношування машин у вартісному вираженні визначають величиною нарахованої амортизації на реалізацію за час експлуатації. Таке оцінювання зношування і залишкової вартості машин умовне, оскільки нараховані суми амортизаційних відрахувань переважно не відображають реальних втрат вартості машин через значні відмінності у рівні використання якості технічного обслуговування, ремонту, експлуатації тощо. Крім того, амортизація може бути прискореною. Не враховується та обставина, що завдяки ремонтам, особливо капітальним і середнім, фізичне зношування машин суттєво зменшується. Нормативний термін служби машини як правило, відрізняється від оптимального, а швидкість фізичного зношування – величина динамічна. Моральне зношування також стосується всіх елементів ОВФ, є наслідком НТП і означає втрату частки їх вартості без відповідного фізичного зношування. Це явище вперше дослідив К. Маркс, але наукові дискусії тривають.

Розрізняють моральне зношування І і II форм. Моральне зношування І форми є наслідком зростання продуктивності праці в машинобудівних галузях та зниження цін на знаряддя праці, аналогічні за техніко-економічними показниками до діючих. Це означає зниження їх відновленої вартості. Для оцінки морального зношування І форми не слід користуватися даними про відновлену вартість ОВФ, яку визначають на підставі індексацій, які періодично проводили в Україні в 90-х XX ст. насамперед тому що, по-перше, використовуються знижені індекси. Внаслідок систематичного використання занижених індексів цін штучно знижується відновлена вартість ОВФ підприємств, що спричиняє недовідрахування до амортизаційних фондів значних сум та заподіює економічні збитки підприємствам, оскільки недовідрахована амортизація в даних обліку та звіт носії зазначається як прибуток і оподатковується. По-друге, середній індекс визначають за сукупністю машин, устаткування, транспортних засобів усіх галузей народного господарства. Динаміка цін на машини конкретного призначення може істотно відрізнятися від середньої. Моральне зношування II форми є виявом досконаліших і економічніших засобів праці які дають змогу краще і з меншими витратами задовольнити певну потребу. Моральному зношуванню II форми підлягають лише морально застарілі засоби праці (діючі й її, що не експлуатувалися, тобто не є елементом ОВФ). Для цього необхідно, щоб досконаліші машини не лише були освоєні виробництвом, а й надходили на ринок у достатніх кількостях, конкурували з діючими. Для знарядь праці універсального призначення максимально можлива величина морального зношування II форми, прямо пропорційна величині розриву в їх соціальне економічній ефективності порівняно з досконалішими. Причиною морального зношування II форми спеціального технологічного обладнання може бути заміна продукції, яку випускають з його допомогою. Деякі засоби праці можуть виводитися з експлуатації до вичерпання ресурсу за матеріальним зношуванням внаслідок підвищення вимог екологічних та соціальних стандартів. Для знарядь праці, які не були в експлуатації, величину морального зношування визначають як різницю між первісною ціною та новою ціною. Нова ціна морально застарілої машини не може буї й меншою від її вартості за ціною металобрухту або виручки від реалізації на запасні частини чи у другорядні сфери використання. Моральне зношування діючого морально застарілого знаряддя праці має місце у випадку економічно обґрунтованої його заміни досконалішим до вичерпання оптимального терміну служби (ресурсу) за матеріальним зношуанням, що призводить до втрати частки матеріалізованої в ньому праці. Моральне зношування обох форм скорочує економічно раціональні терміни служби засобів праці до списання що слід враховувати, переглядаючи норми амортизації. Помилковою є думка, що внаслідок скорочення амортизаційного періоду (нормативного терміну служби) і відповідного збільшення норм амортизації можна запобігти втратам підприємств від морального зношування II форми. Якби це було дійсно так, то досить встановити заздалегідь завищені норми амортизації, щоб запобігти цим втратам. Об'єктивна економічна категорія певною мірою підміняється суб'єктивною. Втрати від “дотермінового” списання дієспроможної морально застарілої машини однакові незалежно від того, перенесена вся її вартість на вироблену продукцію у вигляді амортизації, чи має місце недоамортизована вартість, яку відносять на результати господарської діяльності. В обох випадках наявне однакове недовикористання ресурсу машини за умови тільки матеріального зношування що призводить до зростання витрат на одиницю виробленої продукції за час служби машини проти мінімально можливої величини. Однак з погляду інтересів підприємства переважає перший варіант, оскільки швидше накопичується амортизаційний фонд на реновацію. Завдання кожного підприємства – вчасне поновлення обладнання з урахуванням НТП і зниженням втрат від морального зношування. Втрати від морального зношування II форми можна зменшити за рахунок інтенсивного використання машин за часом і потужністю, що дасть змогу швидше відпрацьовувати їх ресурс, своєчасної реалізації машин, що були в експлуатації, в інші сфери, де вони можуть ще ефективно використовуватися, своєчасної модернізації, використання лізингу машин, які зазнають швидкого морального старіння, замість їх придбання. Ринкову сумарну оцінку фізичного та морального зношування обох форм не можна отримати за знаряддями праці для яких існує добре організований ринок тих знарядь праці, що використовуються.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.