Соціальна взаємодія

Соціальна взаємодія – вид соціального зв'язку, в процесі якого відбувається взаємовплив та взаємозумовленість окремих соціальних явищ і процесів, внаслідок чого бони змінюються, взаємопроникають один в одного і формують єдину цілісну систему. В межах соціальної взаємодії розрізняють взаємодію економічну, політичну, правову, національну тощо.

Визначального є взаємодія між економічними явищами та процесами, властивими їм внутрішніми суперечностями та їх носіями – економічними суб'єктами (їх потребами, інтересами, цілями), внаслідок яких відбувається економічний розвиток, виникають та функціонують економічні закони. Чим складніше економічне явище або процес, тим більше пар суперечностей вони містять. Взаємодія цих пар формує потужні внутрішні сили прогресу (за наявності неантагоністичних форм суперечностей) або регресу (за наявності антагонізмів, конфліктів між економічними суб’єктами), а також альтернативні шляхи розвитку. Взаємодія між економічними явищами та процесами й усередині них відбувається передусім внаслідок активнішої дії однієї зі сторін. Взаємодія суперечливих сторін зумовлює розвиток економічних законів. Взаємодія економічна визначає передусім причинно-наслідкові зв'язки, за яких одна із взаємодіючих сторін є причиною зміни іншої, а та – наслідком зворотного впливу протидіючої сторони. Такою, зокрема, є взаємодія між продуктивними силами і виробничими відносинами. Взаємодія економічна – основа взаємодії у сфері надбудовних відносин (політичних, правових, ідеологічних тощо), детермінує їх у кінцевому підсумку, зазнаючи водночас активного їх впливу через соціальні норми та цінності, свідомість, діяльність політичних партій та громадських організацій тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.