Розрахунково-касове обслуговування банківського рахунка

Розрахунково-касове обслуговування рахунків – одна з найважливіших функцій банків, що здійснюється на договірній основі у порядку виконання розпоряджень власників рахунка про безготівкове перерахування грошових коштів або видачу (прийом) готівки з рахунка. Укладення договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування банками своїх клієнтів відповідає принципам ринкової економіки та правової держави, ставить на законну основу економічні відносини між підприємством і банком.

Договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування включає такі розділи:

 1. Предмет договору: відкриття банком рахунка та його розрахунково-касове обслуговування.
 2. Права та зобов'язання банку і клієнта. Банк отримує право використовувати кошти клієнта, одночасно гарантуючи їх постійну наявність; клієнт має право вчасно і повно здійсню вати всі свої розрахунки. Банк зобов'язаний забезпечувати вчасне зарахування коштів на рахунок клієнта, вчасно здійсню вати розрахункові операції, приймати та видавати готівку; клієнт бере на себе зобов'язання дотримуватись правил організації безготівкових розрахунків та касових операцій.
 3. Відповідальність сторін. У договорі визначаються штрафи і пеня за недотримання зобов'язань банку та клієнта.
 4. Форми та порядок розрахунків.
 5. "Форс-мажор".
 6. Порядок змін та розірвання договору. Сторона, яка вважає за необхідне змінити чи розірвати договір, надсилає пропозиції другій стороні. Сторона, що одержала пропозицію про розірвання договору, повинна відповісти не пізніше 20 днів після отримання пропозиції.
 7. Порядок розгляду спорів.
 8. Особливі умови.
 9. Строк дії договору.
 10. Порядок закриття рахунків.
 11. Юридичні адреси сторін.

Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє протягом невизначеного часу. Всі спірні питання розглядаються згідно з чинним законодавством України.

Серед підстав, за якими банк має право порушити питання про розірвання договору, може бути відсутність операцій на рахунку протягом певного строку, за винятком бюджетних установ, рахунки яких не закриваються. Власник рахунка має право порушити питання про розірвання договору в разі відсутності коштів на кореспондентському рахунку.

Операції на рахунках в установах банків можуть бути тимчасово призупинені рішенням державних податкових адміністрацій, судовими, правоохоронними та іншими органами у разі, якщо це передбачено законодавством України.

Банк здійснює комплексне розрахунково-касове обслуговування клієнта, приймаючи до виконання всі розрахункові і касові документи з дотриманням чинного законодавства України і діючих банківських правил при наявності коштів на його розрахунковому рахунку.

Клієнт зобов'язується надавати банку розрахунково-касові документи, оформлені належним чином, згідно з діючим законодавством. Клієнт повинен повідомляти банк про неправильне зарахування грошової суми на свій рахунок.

Банк проводить нарахування відсотків за залишками на розрахункових і поточних рахунках клієнтів. У разі зміни кредитної політики банк має право в односторонньому порядку змінювати відсоткову ставку – збільшувати або зменшувати її.

Надання інших послуг, що не належать безпосередньо до розрахунково-касового обслуговування (кредитування, факторинг, лізинг, купівля, розміщення і зберігання цінних паперів, довірчі та інші операції), здійснюється банком на основі окремих договорів з клієнтом.

Обслуговування клієнтів у банку відбувається, як правило, в строго визначений час, крім суботи, неділі та святкових днів. Розрахункові і касові операції за дорученням клієнтів здійснюються у відповідності з діючими правилами, за дорученням або за згодою клієнтів, крім випадку безакцептного та безспірного списання коштів з рахунка.

Банк бере на себе зобов'язання щоденно надавати довіреним особам клієнта виписки розрахункового рахунка з додатком необхідних документів. Банк гарантує таємницю операцій за розрахунковими рахунками клієнтів. Без згоди клієнта довідки третім особам з даного питання можуть бути надані тільки у випадках, спеціально передбачених чинним законодавством. Банк консультує клієнтів з питань розрахунків, банківських технологій, правил документообороту та з інших питань, що мають безпосереднє відношення до розрахунково-касового обслуговування.

Банк забезпечує схоронність ввірених йому грошових засобів. При явній сумнівності щодо справжності розрахунково-касових документів банк зобов'язаний відмовити у здійсненні операцій, повідомивши про це посадових осіб клієнта, що мають право першого та другого підписів.

Банк повинен контролювати дотримання власником рахунка діючих інструкцій, правил та інших нормативних актів з питань здійснення розрахунково-касових операцій.

Значно підвищує ефективність розрахунково-касового обслуговування банківського рахунка використання електронних систем (безпаперових) платіжних документів на базі програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" та засобів телекомунікаційного зв'язку.

Згідно з Порядком організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин, що складаються з цього приводу між установами НБУ та комерційними банками (затверджено постановою Правління НБУ № 166 від 30.03.1995 р.), взаємовідносини між комерційними банками і їхніми клієнтами будуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. Взаємні платіжні зобов'язання між банком і клієнтом щодо користування коштами і банківськими послугами при розрахунково-касовому обслуговуванні передбачають:

 • користування банком тимчасово вільними коштами клієнта;
 • здійснення розрахункових операцій;
 • касове обслуговування;
 • транспортне обслуговування перевезень готівки.

Плата за кожен вид розрахунково-касового обслуговування повинна встановлюватися окремо.

Комерційні банки платять своїм клієнтам за користування їхніми тимчасово вільними коштами у розмірах, визначених у договорі між банком і клієнтом. За невчасне (пізніше наступного дня після отримання відповідного документа) чи неправильне списання з вини банку суми з рахунка клієнта, а також за невчасне чи неправильне зарахування суми, яка належить власнику рахунка, банк сплачує клієнту штраф за кожен день прострочення.

За касове обслуговування комерційний банк стягує плату з клієнта у розмірі фактичних витрат банку на відповідне обслуговування, але не вище 1,0 відсотка від виданої суми готівки. Витрати комерційних банків на касове обслуговування клієнтів складаються з таких витрат: оплата праці касових працівників з нарахуваннями; технічне обладнання та утримання касових вузлів; виготовлення і перевезення пакувальних матеріалів для здійснення касових операцій; амортизаційні відрахування на оновлення основних фондів, які використовувались у технологічному процесі; охорона; загальногосподарські витрати; транспортні витрати на перевезення готівки в межах банківської системи.

У договорі на розрахунково-касове обслуговування визначається, чиїм транспортом перевозитиметься готівка з банку до клієнта. При перевезенні готівки транспортом банку транспортні послуги оплачується в межах фактичних витрат банку і визначаються в договорі. При перевезенні готівки транспортом клієнта ці витрати здійснюються клієнтом, і плата за транспортні послуги банком не стягується.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.