Деякі особливості банківських операцій з векселями

Установи банків здійснюють з векселями такі операцій:

 1. Кредитні:
  • облік (дисконт) векселів;
  • видача позики до запитання під забезпечення векселів;
  • рефінансування вексельних операцій.
 2. Комісійні:
  • приймання векселів на інкасо для одержання платежів і для оплати векселів у строк;
  • зобов'язання оплатити вексель за платника (доміциляція).

Економічною сутністю банківської операції з обліку (дисконту) векселів є дострокова грошова реалізація векселя банку його держателем і перехід комерційного кредиту в банківський.

Участь банків у безготівкових розрахунках за допомогою векселів пов'язана з комісійними операціями з векселями. Головне значення тут має інкасування векселів, тобто одержання банком на підставі векселя грошей за дорученням клієнта й зарахування цих грошей на його рахунок. Банки виконують доручення векселедержателів і беруть на себе відповідальність за пред'явлення векселів у строк платнику і одержання відповідних платежів. Якщо платіж надійшов, то вексель повертається боржнику.

За здійснення інкасо банк одержує певну комісійну винагороду. Прийнявши на інкасо векселі, банк зобов'язаний вчасно передати їх за місцем платежу і поставити до відома платника повідомленням про надходження документів на інкасо. При неодержанні платежу за вексель банк подає його для опротестування від імені довірителя.

Доміциляцією називаються призначення платником за векселем якоїсь третьої особи (банку), а такі векселі – доміцильованими. Банки за дорученням векселедавця чи трасата здійснюють при доміциляції платежі за вексель у встановлений строк. Тобто банк у цьому разі, на відміну від інкасування векселів, є не одержувачем платежу, а платником. Проте банк як доміциліат не є повною мірою відповідальним за вексель; він оплачує вексель за рахунок платника, котрий надає в його розпорядження необхідні кошти.

За оплату векселя як особливий платник банк може стягувати комісію. Для осіб, які мають у даному банку розрахунковий (поточний) рахунок, оплата доміцильованих векселів може здійснюватися безплатно.

Авальовані банком векселі є досить надійним платіжним засобом. Їх перевагою є також гарантованість, зручність і розширення кола обігу на всю територію України.

Безготівкові розрахунки із застосуванням векселів будуть ефективними лише за умови існування цивілізованих ринкових відносин і високого рівня довіри господарських суб'єктів один до одного. У протилежному разі, векселі, як показала сучасна господарська і банківська практика, стають знаряддям фінансового обману.

Вексельний обіг – складний економіко-правовий процес, але його розширення має надзвичайно важливе народногосподарське значення. Використання векселів у господарському обороті прискорює розрахунки і грошовий обіг, адже він дозволяє векселедержателю отримувати гроші, навіть не чекаючи погашення вексельного платежу. Для цього вексель у будь-який час можна вільно продати або ж закласти у заставу в комерційному банку. Вексельний обіг має значний антиінфляційний потенціал: вексель заміняє в господарському обороті реальні гроші.

Широкому застосуванню вексельного обігу в народному господарстві України сприятиме розвиток вексельного права і прийняття відповідних законодавчих актів.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.