Касові операції на підприємстві: порядок приймання і видачі готівки

Організація касових операцій на підприємстві регламентується "Порядком ведення касових операцій у народному господарстві України" (розділ II). Касові операції оформляються документами, типові міжвідомчі форми яких затверджені Міністерством статистики України за згодою з НБУ і Міністерством фінансів України і мають застосовуватися без змін на всіх підприємствах незалежно від їх відомчого підпорядкування і форми власності.

Прийом, зберігання і витрачання готівки підприємствами здійснюється через касу.

Касові операції на підприємстві проводить касир, який несе повну матеріальну відповідальність за збереження готівки і за можливі втрати у зв'язку з неправильним збереженням цінностей. Касир – службова особа, яка безпосередньо виконує касові операції. При прийомі на роботу підприємство укладає з касиром угоду про його індивідуальну матеріальну відповідальність. Касир не має права передовіряти виконання своєї роботи будь-яким іншим особам.

Приймання готівки касою підприємства проводиться за прибутковими касовими ордерами (ф. КО-1), підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою. Видача готівки проводиться за видатковими касовими ордерами (ф. КО-2) або за іншими належно оформленими документами (платіжні відомості, заявки на видачу грошей, рахунки тощо). Касові ордери до передачі у касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів.

Невитрачена готівка, видана під звіт (на витрати, пов'язані із службовими відрядженнями), має бути повернута до каси підприємства не пізніше 3 днів після закінчення строку, на який її було видано. Особи, які одержали готівку під звіт, зобов'язані подати до бухгалтерії підприємства звіт про витрачені суми.

Касир повинен видавати гроші тільки особі, вказаній у видатковому ордері або документі, що його замінює. В окремих випадках можлива видача грошей за дорученням, оформленим у встановленому порядку.

Оплата праці, виплата допомог у зв'язку тимчасовою непрацездатністю, стипендій і премій здійснюється касиром за платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями, без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача. В аналогічному порядку може оформлятися також видача депонованих сум.

Депоновані кошти (від лат. – відкладати, здавати на зберігання) – внесення грошових сум (наприклад невиплаченої заробітної плати, допомоги, стипендії) на збереження в установу банку, де підприємство має розрахунковий рахунок.

Жодних підчисток, помарок або виправлень, навіть обумовлених, у прибуткових і видаткових касових ордерах не допускається. Приймання і видача грошей за касовими ордерами може проводитися тільки в день їх складання.

Джерела:

  1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
  2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
  3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
  4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
  5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
  6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
  7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.