Багатокритеріальна класифікація

В економічній теорії є велика кількість класифікацій міжнародних комерційних контрактів (МКК). Наведена нижче об'єднує головні критерії загального і детального розподілу МКК на групи і є прийнятною більшістю як учених, теоретиків, так і практиків.

Односторонні контракти – договори, де тільки одна із сторін, що домовляються між собою, зобов'язується виконати певні умови, визначені у контракті. Вони створюють обов'язки для однієї сторони і право для іншої. Тобто на одній стороні лежить обов'язок належного виконання, інша має право вимагати належного виконання обов'язку без жодної взаємності.

Приклад. Приймаюча сторона за контрактом зберігання зобов'язана повернути товар у встановлений строк у належному стані. В свою чергу, інша сторона має право вимагати повернення товару від протилежної сторони без жодної взаємності.

Двосторонні (синаллагматичні) та багатосторонні контракти-договори – це ті, в яких права та обов'язки виникають у кожної сторони (наприклад, контракти купівлі-продажу або орендні контракти). Односторонній контракт необхідно відрізняти від односторонніх юридичних операцій, для виникнення яких достатньо волі тільки одного суб'єкта. Проте всі МКК є двосторонніми юридичними операціями, оскільки для їх виникнення потрібне узгодження волі хоча б двох контрагентів.

Слід також розрізняти двосторонній контракт з великою кількістю осіб та багатосторонній контракт. Якщо у першому кілька суб'єктів на одній стороні висловлюють єдину волю, продиктовану взаємним інтересом, то в багатосторонньому контракті кожний його учасник виступає самостійною стороною і висловлює особисту волю, захищаючи індивідуальний інтерес.

Обтяжливі (боргові, покриті) контракти – контракти, на підставі яких одна сторона забуває певну користь, але в той самий час повинна забезпечити інший стороні відповідну вигоду, подати визначене відшкодування.

Добродійні (безоплатні) контракти – контракти, в яких сторона не видає жодного відшкодування за користь, здобуту з договору.

Формальні контракти – контракти, для укладання яких недостатньо узгодження волі контрагентів, а вимагається висловити цю угоду в особливій формі.

Приклад. Контрагент В з України укладає МКК з контрагентом А з Великобританії. Згідно з чинним законодавством України МКК повинні укладатися в письмовій формі.

Реальні контракти – контракти, для укладання яких також недостатньо узгодження від контрагентів, а необхідна передача предмета контракту (наприклад, контракти купівлі-продажу послуг).

Консенсуальні контракти – контракти, для здійснення яких не вимагається ніякої форми, крім звичайного узгодження волі контрагентів, яке може бути виражене вербальне.

Прості контракти – контракти, структура яких складається з елементів одного контракту.

Складні контракти – контракти, у структурі яких є елементи різних контрактів (наприклад, контракти купівлі-продажу товарів, що включають елементи контрактів перевезення, зберігання, страхування).

Неістотні контракти – контракти, які суперечать конституційним принципам суспільного устрою, нормам, дотримання яких гарантується під загрозою примусу чи відповідно до моралі суспільства.

Заперечувані контракти – контракти, які укладені з недоліками волевиявлення чи особами з обмеженнями діє- та правоздатності.

Комутативні контракти – контракти, за яких у момент укладання контракту відомі обсяг, рівень і співвідношення взаємних зобов'язань сторін.

Алеаторні контракти – ризиковані контракти, контракти честі, за яких у момент укладання невідомі рівень, обсяг і співвідношення взаємних обов'язків (наприклад, контракти страхування).

Іменні контракти – контракти, які вказані в законодавстві під спеціальними назвами.

Безіменні контракти – контракти, які не зазначені у законодавчих і нормативних актах (наприклад, франчайзинг).

Генеральні контракти – контракти, в яких сторони визначають загальні елементи співробітництва в одному великому діловому заході (наприклад, будівництво великих інвестиційних об'єктів).

Поточні контракти – конкретизація генеральних контрактів. Укладаються в основному на термін до 1 року.

Типові контракти – контракти, які склалися в ділових сферах та які одноманітним способом регулюють визначені відносини у певній господарській галузі.

Стандартні контракти – контракти, які виникли у певній діловій сфері та містять визначені елементи, характерні для такого виду операцій.

Формулярні контракти – контракти, які передбачають усі ситуації, які могли б виникнути з визначених відносин з контрагентами. Їх укладають банки, фінансові установи, складські підприємства, залізничні відомства, які мають велику клієнтуру.

Контракти з разовою поставкою – передбачають поставку однією стороною іншій узгодженої між ними кількості товару до встановленої у контракті дати. Разові контракти бувають з короткими і довгими строками поставки.

Контракти з періодичною поставкою – передбачають регулярну періодичну поставку узгодженої в них кількості товару протягом встановленого строку. Контракти з короткими строками поставки, тобто до 1 року, називаються короткостроковими, або річними. Контракти зі строками поставки 1–5 років називаються середньостроковими, 5–20 років – довгостроковими.

Контракти з оплатою в грошовій формі – передбачають розрахунки у визначеній узгодженій сторонами валюті із застосуванням обумовлених у контракті способу оплати та форми розрахунків.

Контракти з оплатою в товарній формі передбачають узгодження продажу одного або кількох товарів з купівлею іншого товару (товарів).

Розрахунки в іноземній валюті не проводяться. Такі контракти включають товарообмінні та компенсаційні угоди.

Товарообмінні (бартерні) контракти – передбачають простий обмін узгодженої кількості одного товару на інший. В них встановлюється кількість товарів, що взаємопостачається або ж сума, на яку сторони зобов'язуються поставити товар.

Компенсаційні контракти (прості) – передбачають взаємну поставку товарів на однакову вартість. Крім цього, передбачається узгодження між сторонами цін таких товарів.

Контракти з оплатою в змішаній формі – це контракти на будівництво підприємств «під ключ» на умовах цільової позички та оплати затрат частково в грошовій, а частково в товарній формі. На сьогодні це – найпоширеніші контракти.

МКК купівлі-продажу товарів – це контракт, згідно з яким продавець зобов'язується передати товар у власність покупця, а останній зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

МКК купівлі-продажу інжинірингових послуг – це договір про надання комплексу або окремих видів інженерно-технічних послуг, зв'язаних з проектуванням; з будівництвом та введенням об'єкта в експлуатацію; з розробкою нових технологічних процесів на підприємстві замовника; з удосконаленням існуючих виробничих процесів однією стороною МКК та оплатою їх іншою.

МКК купівлі-продажу консультаційних послуг включає умови, що визначають валюту платежу, порядок вирішення суперечок, арбітраж тощо (загадані у МКК купівлі-продажу товару та за своїм змістом ідентичні для названого контракту).

Міжнародний орендний контракт – це договір про надання орендодавцем орендатору товарів, які перетинають кордон країни орендодавця, у виключне користування на встановлений строк за певну винагороду на визначених умовах.

МКК перевезень – договір, в якому одна сторона виступає перевізником (на залізничному транспорті, суднах, автотранспорті) і зобов'язується перевезти товар з однієї країни в іншу за відповідну винагороду.

МКК про міжнародну експедицію – договір, згідно з яким одна сторона – експедитор – зобов'язується від свого імені, але за рахунок іншої сторони – комітента – організувати відправки або прийняття товарів, здійснити всі необхідні операції та формальності, пов'язані з перевезенням товару, а комітент зобов'язується оплатити йому експедиторську винагороду та інші необхідні витрати.

Структура МКК міжнародної експедиції: пропозиція; диспозиція.

МКК страхування – договір, згідно з яким страховик за умови отримання страхової премії зобов'язується виплатити страхувачу визначену суму за товар, якщо виникне страховий випадок, передбачений контрактом.

Види морських страхових контрактів:

  • за фіксацією вартості – таксовані; не таксовані;
  • за змістом – рейсові, генеральні, часові, змішані, відкриті, блок-поліси.

Способи страхування перевезень:

  • на ринку морського страхування через брокерів;
  • на ринку авіаційного страхування за авіанакладною.

МКК факторингу – це угода між банком та його клієнтом про оплату неоплачених вимог клієнта за рахунок банку за визначену винагороду з виплатою клієнту цієї вартості негайно з відрахуванням суми банківської винагороди та передачі клієнтом вимог банку з гарантією їх вартості.

МКК купівлі-продажу посередницьких послуг – це угода, згідно з якою одна сторона МКК надає іншій визначені послуги посередництва, а остання їх оплачує.

МКК про консигнаційний склад – договір, згідно з яким одна сторона (консигнатор) зобов'язується зберігати у себе складований товар, отриманий з-за кордону, за визначену винагороду і передати його покупцям після виконання митних формальностей. МКК купівлі-продажу результатів творчої діяльності. Міжнародні ліцензійні контракти – це МКК про встановлення науково-технічних зв'язків, де власник законного права на патент бере на себе зобов'язання передати іншій стороні право на використання даного патенту, а та, в свою чергу, зобов'язується сплачувати власнику визначену винагороду (роялті).