Управління проектом

Для досягнення стабільних позитивних результатів проекти повинні бути легко керованими. Розробка легко керованих проектів вимагає діяльності в двох паралельних напрямах. По-перше, необхідно залучити всіх, хто робить ставку на проект (тобто всіх, хто може виграти при здійсненні проекту), до визначення конкретних цілей проекту і засобів їх досягнення. По-друге, необхідний пошук такого варіанту (серед наявних варіантів), який би забезпечував економне витрачання ресурсів при реалізації проекту.

Управління проектом (Project Management) – це процес керівництва та координації людських, матеріальних та фінансових ресурсів протягом життєвого циклу проекту шляхом застосування сучасних методів та техніки управління для досягнення визначених у проекті результатів за складом та обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенню інтересів учасників проекту.

Управління проектом базується на системному підході. Його реалізує команда проекту. При цьому методи проектного аналізу застосовуються як складова у процесі управління проектом.

Для розуміння процесу управління проектом наводимо системноорієнтовану модель управління проектом.

Управління проектом складається з таких секцій:

 • стратегічне управління проектом (управління системою цілей);
 • оперативне управління проектом (управління системою діяльності);
 • інструментальне управління проектом (управління діючою системою).

До етапів управління проектом відносяться:

 • початок та побудова проекту;
 • поточне управління та узгодження;
 • криза проекту;
 • завершення проекту.

Етапи управління проектом мають відповідне змістовне навантаження:

 1. Етап початку та побудови проекту:
  • Стратегічне управління проектом. Аналіз зовнішнього оточення проекту, аналіз учасників, визначення мети та ієрархії цілей, обмежень та складності, аналіз беззбитковості проекту, вибір критеріїв ефективності проекту, оцінка ризиків проекту, розгляд альтернативних варіантів проекту.
  • Оперативне управління проектом. Аналіз проекту по аспектах, розробка проектної документації, скринінг, розробка календарного плану робіт.
  • Інструментальне управління проектом. Організація проекту та визначення його команди, форм зв'язків, матеріального та нормативно-методичного забезпечення, прогнозування продажу і розрахунок витрат проекту, пошук джерел фінансування.
 2. Етап поточного управління та узгодження:
  • Стратегічне управління проектом. Паблікрілейшенс, специфікація продукції, управління організаційною структурою, управління укладанням контрактів, ревізія.
  • Оперативне управління проектом. Планування та контроль.
  • Фінансове планування. Управління ресурсами, управління ризиком.
  • Контроль. Моніторинг та оцінка, регулювання коригуючих впливів, контроль виконання робіт, контроль витрат, контроль якості.
  • Інструментальне управління проектом. Керівництво проектом, техніка спільної роботи, підвищення кваліфікації кадрів, запровадження певних культурних та етичних норм.
 3. Етап кризи проекту:
  • Стратегічне управління проектом. Зміна цілей, зміна вимог до проекту, управління змінами.
  • Оперативне управління проектом. Покращення проекту (нові цілі – нові результати), аналіз покращеного проекту.
  • Інструментальне управління проектом. Підтримання консенсусу або усунення конфлікту, зміна або переміщення персоналу.
 4. Етап завершення проекту:
  • Стратегічне управління проектом. Скорочення проекту, завершення справ.
  • Оперативне управління проектом. Оцінка стану проекту, розробка документації для завершення проекту, передача досвіду.
  • Інструментальне управління проектом. Управління переходом права власності, здійснення заходів щодо скорочення проекту, оцінка персоналу.

Ця модель демонструє зв'язок проектного аналізу та управління проектом.

Джерела:

 1. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщанська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.
 2. Бардин Г.О. Проектний аналіз: Підручник. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
 3. Баттрик Р. Техника принятия эффективных управленческих решений. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 416 с.
 4. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.1. – К.: МП "ИТЕМ", 2001. – 448 с.
 5. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента. Т.2. – К.: Эльга-Н, Ника-центр, 2001. – 512 с.
 6. Бузова И.А. Коммерческая оценка инвестиций: Учеб. для экономич. специал. – СПб.: Питер, 2003. – 432 с.
 7. Верба В.А., Гребешкова О.М., Востряков О.В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. – 297 с.
 8. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. – КНЕУ, 2000. – 322 с.