Предмет економічної теорії

Задача любої науки складається у аналізі реальних процесів, фактів, вияву внутрішніх взаємозв’язків, визначенні закономірностей і тенденцій зміни явищ. Не є виключенням із цього і економічна теорія. Вся історія економічної теорії показує, що це був постійний пошук цілісного системного аналізу економічного життя суспільства, намагання описати, пояснити і передбачити тенденції розвитку, вияснити закони економічного життя, обґрунтувати способи найбільш раціональних економічних рішень.

Економічна теорія, як і інші соціальні науки, має ряд особливостей у порівнянні з природними науками. По-перше, економічна теорія має справу з діяльністю людей і в силу цього є суспільною, соціальною наукою на відміну від природних наук, які вивчають не опосередненні волею і свідомістю людей явища і процеси. По-друге, економічні дії і, отже, економічна теорія прямо зв’язані з економічними інтересами і ідеологією. Це ставить перед економічною теорією задачу постійно звертатися до інших соціальних наук і дисциплін: соціології, політології, історії і т.д. По-третє, в силу прямого зв’язку економічної теорії з економічними інтересами людей економічну теорію цікавлять не просто раціональні економічні рішення, а необхідність реалізації цих рішень при врахуванні соціально справедливого розподілу продуктів і благ, що признаються суспільством.

Предметом економічної теорії є економічні відносини у суспільстві. Оскільки економічні відносини представляють у суспільстві цілісну систему, то предмет економічної теорії має і інше визначення.

Економічна теорія – це наука про системи економічних відносин у суспільстві.

Економічна теорія, аналізуючи економічні відносини, повинна відповісти на ряд принципових питань:

  • Що собою представляє економічна система, як вона побудована, які її основні структурні елементи, цілі і форми руху?
  • Як функціонує економічна система, як здійснюється взаємозв’язок її елементів у процесі функціонування і який вплив має прийняття економічних рішень?
  • Як система економічних відносин взаємодіє з іншими сферами суспільства і, перш за все, з соціальною сферою і політикою?

Економічна теорія, опираючись на вивчення реальних економічних процесів, виробляє основу для прийняття ефективних рішень стосовно як до всієї економіки, так і при рішенні конкретних задач. Оскільки прийняття цих рішень передбачає в першу чергу всебічне вивчення об’єкту, тобто того, що він собою представляє, вихідна задача економічної теорії - визначення змісту і структури економічної системи. Тільки зрозумівши систему, її особливості, можна прийняти раціональні економічні рішення, зробити правильний економічний вибір.

У силу складності економічних систем економічна теорія у сучасних умовах представлена сукупністю направлень і шкіл. Однак, не дивлячись на різні існуючі методологічні підходи до аналізу економіки, у сучасних умовах сформувалася достатньо струнка структура сучасної економічної теорії.

Складові частини сучасної економічної теорії і безпосередній предмет її окремих частин можуть бути правильно визначені у контексті двох основоположних ознак:

  1. Економічна теорія розвивається разом з суспільством - економіка і теоретичні погляди на економіку еволюціонують разом з розвитком реальних економічних відносин.
  2. Ускладнення економічних відносин, поява нових моделей економічних систем неминуче породжує диференціацію економічної теорії і виникнення нових направлень і шкіл.

Джерела:

  1. Бревнов А.А. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. вузов / А.А. Бревнов. – 2-е изд. – Харьков: Одиссей, 2006. – 512с.
  2. Бутук О.І. Економічна теорія: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 292 с.
  3. Бутук О.І. Макроекономіка: тренінг-курс: навч. посіб. / О.І. Бутук, Н.І. Волкова. – К.: Знання, 2007. – 236 с.
  4. Вступ до економічної теорії: навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [З.Г. Ватаманюк та ін.]; за ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Інтелект-Захід, 2007. – 192с.
  5. Конспект лекцій з курсу „Економічна теорія” для студ. економічного факультету та факультету менеджменту /Укл. Романовський В.В. – Алчевськ: ДонДТУ, 2005. – 82 с.