Показники загального обсягу виробництва

Для узагальненої характеристики діяльності підприємства і для ув'язки виробничої програми з фінансовими показниками визначається обсяг продукції у вартісному виразі.

Обсяг продукції у вартісному виразі визначається за показниками товарної реалізованої, валової і нормативної чистої продукції. Базою визначення показників є товарна продукція.

Товарна продукція включає вартість промислової продукції підприємства, яка буде випущена в планованому періоді і підготовлена до реалізації.

До складу товарної продукції підприємства включаються: готові вироби; запасні частини, напівфабрикати власного виробництва і продукція допоміжних цехів, що поставляється на сторону; роботи промислового характеру, виконувані на сторону і для промислових господарств свого підприємства (капітального будівництва, житлово-комунального господарства, підсобного сільськогосподарського виробництва і ін.); капітальний ремонт і модернізація устаткування, виконана робітниками підприємства; тара – не включається в основну ціну виробу; роботи промислового характеру, пов'язані з освоєнням і упровадженням нової техніки.

Роботи і послуги непромислового характеру не включаються в товарну продукцію, до них відносяться: капітальний ремонт будівель і споруд; послуги заводського транспорту, НДР і проектні роботи на сторону; відпуск на сторону купленої енергії, продукції непромислових господарств; реалізація відходів, зайвих ТМЦ і ін.

Реалізована продукція – це товарна продукція, яка була поставлена замовником і сплачена ним.

За своїм складом реалізовувана і товарна продукції однакові. Кількісно вони розрізняються на величину зміни залишків нереалізованої готової продукції, на початок і кінець планового періоду. Якщо залишки не змінилися, то обсяг реалізованої продукції рівний обсягу товарної продукції в діючих цінах.

Обсяг реалізованої продукції тісно був пов'язаний з обсягом поставок. Знаючи обсяг необхідних поставок продукції споживачам в планованому періоді, можна визначити обсяг реалізованої продукції.

Валова продукція – це вартість всієї промислової продукції незалежно від рівня її готовності. Вона включає готову продукцію, зміну залишку незавершеного виробництва і спеціального технологічного оснащення власного виготовлення.

Показником для вимірювання обсягу власних робіт і продуктивності праці на підприємствах є чиста продукція.

Грошова оцінка досить широко застосовується для вимірювання загального обсягу продукції внутрішніх підрозділів підприємства, перш за все, основних цехів. Обсяг виробництва в цехах, що випускають готові вироби, може вимірюватися в оптових цінах підприємства. Грошова оцінка продукції цехів з незакінченим виробничим циклом вимагає розрахунку умовних цін на деталі, комплекти, вузли.

У зв'язку з складністю таких розрахунків на практиці досить часто вимірюють обсяг виробництва за допомогою нормованого часу (нормо-годин) або нормованої заробітної платні (нормо-гривні), особливо в багатономенклатурних оброблювальних цехах.

На ряді підприємств у внутрішньовиробничому плануванні застосовується показник нормативної чистої продукції. В цьому випадку необхідні відповідні нормативи чистої продукції на прийняті у внутрішньовиробничому плануванні планово-облікові одиниці виробництва.

Нормативи чистої продукції на деталі, комплекти і інші планово-облікові позиції розраховуються шляхом розподілу нормативу чистої продукції на готовий виріб пропорційно основній заробітній платні виробничих робітників.

Надалі обсяг нормативної чистої продукції цеху визначається шляхом множення кількості випущеної продукції в натуральному виразі на розраховані нормативи.

Джерело – глава з навчального посібника:

Внутрішній економічний механізм підприємства: навчальний посібник / В.М. Гончаров, Н.В. Касьянова, Н.В. Вецепура, Д.В. Солоха та ін.. – Донецьк: СПД Купріянов В.С., 2007. – 284 с.