Дивіденд

Дивіденд – (лат. dividendus – те, що слід поділити) – дохід, який отримує власник акції за рахунок прибутку акціонерного товариства, частина прибутку, яка щорічно розподіляється між акціонерами залежно від кількості придбаних акцій. Загальні збори акціонерів за результатами господарського року визначають, яка частина чистого прибутку (після сплати податків і розрахунків з кредиторами) розподілятиметься на акції і яка буде спрямована на розширення й модернізацію виробництва, поповнення резервного фонду тощо.

 

Величина диверсифікації залежить від чистого прибутку й кількості випущених акцій. Дивіденди на звичайні акції не фіксується, він прямо пропорційний прибутку. Дивіденди на привілейовані акції визначається наперед і не залежить від розміру прибутку. Виплата здійснюється переважно грошима, але може здійснюватися також і додатковими акціями, які випускають замість платежу грошима. Розмір дивіденду повинен бути вищим за банківський відсоток, що робить привабливим вкладення капіталу в акції.

Дивіденд відчутно впливає на курс акції, оскільки він прямо пропорційний величині виплачуваного на акцію дивіденду. Курс акцій, по суті, є капіталізованим дивідендом, тобто дорівнює сумі грошей, яка, будучи вкладеною до банку, принесе дохід, що дорівнює дивіденду (на курс акції, крім розміру дивіденду і позичкового відсотка, впливають попит і пропозиція на них, ліквідність акцій тощо).

Дивіденд – індикатор стану економічної кон'юнктури, його різкі зміни свідчать про повороти в тенденціях господарського розвитку. У розвинутих країнах світу на базі динаміки середніх курсів акцій найбільших компаній встановлюються агреговані статистичні показники, які використовуються для оцінки економічної кон'юнктури. Найвідоміший з-поміж них – індекс Доу-Джонса, що базується на курсах акцій 65 великих компаній (30 промислових, 20 транспортних і 15 комунально-побутового обслуговування), акції яких котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. У процесі приватизації та корпоратизації державних підприємств, формування ринку цінних паперів в Україні. Дивіденд стає поширеною формою доходів підприємств і громадян.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.