Економічна динаміка

Економічна динаміка – процес функціонування економічної системи в довготерміновому ринковому періоді. У такому періоді всі економічні параметри, що характеризують ринкові пропозиції (обсяги виробництва, ринкова пропозиція тощо), встигають зреагувати на зміну економічних параметрів, що характеризують попит (обсяг ринкового попиту, грошові доходи виробників, грошові витрати споживачів, рівень ринкових цін та ін.). Важливим фактором економічної динаміки є ринкова пропозиція, а процесів економічного функціонування – ринковий попит.

 

Поняття «економічна динаміка» тотожне поняттю «економічне зростання». Тому економічні науки, які вивчають проблеми економічної динаміки й економічного зростання, фактично тотожні або значною мірою збігаються.

Принципи економічної динаміки (і економічного зростання) досліджують теорія економічної динаміки, теорія економічних коливань, теорія економічного зростання та ін. Темп економічної динаміки (економічного зростання) залежить від багатьох факторів, зокрема й від виробничої структури національної економіки. Більш високу динаміку має та національна економіка, в якій питома вага інвестиційних товарів порівняно т питомою вагою споживчих товарів дуже висока, і навпаки. Економічна динаміка та її темп залежать і від характеру співвідношення інтенсивних та екстенсивних методів господарювання, швидкості технічних і технологічних змін в економіці, характеру впливу на економіку економічних, соціальних, політичних, екологічних, демографічних та інших факторів.

Сучасна економічна теорія (як західна, так і вітчизняна) вважає, що процеси економічної динаміки мають хвильовий характер. У динамічному аспекті економіка розвивається методом коливань, тобто поєднання періодів піднесення економічної активності з періодами й спаду, що має назву «економічного циклу» (в марксистський економічній літературі – «промислового циклу»). Циклічний характер економічної динаміки зумовлюють сезонні, інвестиційні, інноваційні фактори. Головна причина економічного циклу – в особливостях ринкового механізму регулювання економічних систем, а саме ринкова пропозиція реагує на зміну ринкового попиту не одразу а через певний час, і ця реакція не обов'язково повинна виявлятися в повному обсязі зміни ринкового попиту.

В теорії економічної динаміки переважно виділяють три принципи (типи) коливного динамічного розвитку економічних систем:

  1. сезонні хвилі (субхвилі), специфічною причиною яких є природний фактор економічного розвитку;
  2. короткі хвилі (власне хвилі), що виникають внаслідок різких коливань попиту і витрат на інвестиційні товари;
  3. довгі хвилі (гіперхвилі), що виникають через коливання інноваційних витрат.

Деякі школи економічної науки вважають, що економічні цикли та економічні коливання зумовлені психологічними, монетарними, політичними, міжнародними та іншими факторами. Динамічні процеси в українській національній економіці характеризуються багатьма ознаками економічної динаміки (зміщенням кривої виробничих можливостей вліво і вниз, швидким вростанням армії безробітних тощо).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.