Економічне функціонування

Економічне функціонування – процес розвитку національної економіки та її підсистем за короткий період часу. Поняття "економічне функціонування" тотожне поняттю "економіка короткотермінового періоду", що означає економічну систему, в якій певний період часу вже недостатній для того, щоб споживачі й виробники встигли зреагувати на зміну ринкової кон'юнктури і змінити в певному напрямі обсяги виробництва та інші економічні параметри, які відображають ринкову пропозицію. Тому принципи функціонування економічних систем дещо відмінні від принципів їх історичного розвитку або економічної динаміки.

Економічна динаміка та економічний розвиток і їх принципи – предмет дослідження, по-перше, в економічних науках т. зв. динамічного циклу (теорія економічної динаміки, теорія економічних коливань, циклів тощо), по-друге, в економічних науках історичного циклу (економічна історія, історія економічної думки тощо). Дослідження процесів економічного функціонування і його принципів найхарактерніше для економікс і сучасної економічної теорії (А. Маршалл, Дж. Кейнс, Дж. Хікс та ін.). Класична і неокласична школи політичної економи, навпаки, тяжіють до вивчення економічних систем з позицій виявлення в них принципів їх економічної динаміки. Відмінність між економічним функціонуванням і економічним розвитком досить умовна, оскільки такою ж умовною і нечіткою є різниця між поняттями "короткотерміновий" і "довготерміновий" періоди. Для одних видів продукції короткотерміновий період може відрізнятися від довготермінового кількома днями (легка, харчова промисловість, тобто галузі з невеликою питомою вагою капіталу і фондів), а для інших – роками і навіть десятиліттями (металургія, літакобудування, космічний комплекс та ін.). Активною стороною економічного функціонування е ринковий попит (індивідуальний, колективний, сукупний, інтернаціональний) та економічні параметри, що супроводять його, – грошові витрати споживачів, грошові доходи їх зміна в короткотерміновому періоді та за повного використання ресурсів (і повних обсягів виробництва) не зумовлює збільшення обсягів виробництва, а зростання ринкового попиту спричиняє зростання темпів інфляції, номінальне зростання вартісних обсягів виробництва. У довготерміновому періоді (з позицій економічного розвитку) збільшення сукупного попиту не обов'язково призводить до зростання рівня інфляції та номінальних обсягів виробництва. В основі дискусії між сучасною (кейнсіанською) і неокласичними школами політичної економії (теорією раціональних очікувань, теорією адаптивних очікувань, теорією реального економічного циклу) – різні аспекти дослідження економічних процесів. Перша більше уваги приділяє функціональному, друга – динамічному аспектам, перша активною стороною економічної рівноваги вважає ринковий попит, друга – ринкову пропозицію, перила досліджує економічні процеси в короткотерміновому періоді, друга – у довготерміновому. Динамічний, а не функціональний підхід до вивчення національних економічних систем був характерний і для марксистської політичної економії економічна система досліджувалася в довготерміновому періоді (навіть в історичному, тобто гіпердовготерміновому) з позицій впливу на неї змін технологічної й технічної систем. У колишньому СРСР економічна наука тяжіла до вивчення процесів економічної динаміки й особливо економічного історичною розвитку. В сучасній науковій літературі виділяють три типи економічного функціонування: 1) екстенсивний, за якого зміни вартісних обсягів результатів виробництва більш-менш точно відповідають змінам вартісних обсягів витрат виробництва, 2) інтенсивний, за якого вартісні обсяги результатів виробництва зростають швидше, ніж витрати виробництва, 3) детенсивний, за якого швидше зростають обсяги витрат виробництва порівняно зі зміною обсягів результатів виробництва. За екстенсивного типу економічного функціонування витратна еластичність результатів дорівнює одиниці, за інтенсивного – більша одиниці, за детенсивного – менша одиниці. У функціонуванні національної економічної системи України в період переходу до ринкової системи переважають процеси екстенсифікації і детенсифікації.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.