Калькулювання собівартості

Калькулювання собівартості – обчислення у грошовій формі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Калькуляція собівартості складають згідно з основними положеннями планування, обліку та калькулювання собівартості продукції, робіт і послугу галузях народного господарства, основними положеннями за складом витрат, які відносять на собівартість продукції (робіт, послуг) на підприємствах, галузевими інструкціями.

Розрізняють планову та фактичну (звітну) калькуляцію собівартості. Планова відображає рівень витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг у плановий період виходячи з норм витрат і нормативів відрахувань, використовується при встановленні оптових цін і тарифів. Фактичну (звітну) калькуляції собівартості складають по закінченні звітного періоду на основі даних обліку, вона характеризує фактичний рівень витрат і використовується для аналізу змін собівартості, контролю за використанням резервів зниження собівартості.

 

Порядок обліку витрат і обчислення собівартості продукції, робіт, послуг залежать від особливостей діяльності підприємств, організацій. Номенклатура статей калькуляції собівартості має свої особливості в різних галузях народного господарства, залежить від напряму діяльності підприємства, організації.

Перелік статей витрат, їх склад і методи розподілу за видами продукції (робіт, послуг)визначаються галузевими методичними рекомендаціями з питань обліку і калькуляції собівартості продукції (робіт послуг) з урахуванням характеру й структури виробництва. До основних калькуляційних витрат належать куплені сировина і матеріали, комплектуючі вироби, напівфабрикати кооперативне постачання, зворотні відходи (відраховуються), паливо та електроенергія на технологічні цілі, основна зарплата виробничих працівників, додаткова зарплата, відрахування на соціальне страхування, витрати на підготовку й освоєння виробництва, повернення зношування інструменту і пристроїв цільового призначення, витрати на утримання та експлуатацію обладнання, цехові й загальнозаводські витрати, втрати від браку, інші виробничі витрати, відрахування до фонду Чорнобиля і фонду зайнятості, невиробничі витрати Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» (1994) визначено витрати виробництва (обігу), які відносять на собівартість продукції (робіт, послуг), втрати і витрати, які відносять на збитки підприємства, зокрема матеріальні витрати, витрати на оплату пращ, відрахування на соціальні цілі, амортизація основних фондів та нематеріальних активів тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.