Аналіз собівартості продукції

Аналіз собівартості продукції – комплексне вивчення й дослідження узагальнюючих показників собівартості продукції та їх трансформації у більш конкретні з метою розв'язання аналітичних завдань: встановлення місця і ролі показника собівартості в оцінці досягнутої ефективності виробництва; розробки принципової схеми аналізу на основі класифікації факторів і резервів зниження собівартості; визначення методів вимірювання факторів і резервів зниження собівартості; встановлення основних напрямів використання виявлених резервів, раціонального використання виробничих ресурсів в поточному і перспективному плануванні собівартості. Усі ці завдання лежать в основі системного підходу до аналізу собівартості продукції, мета якого – інформаційне забезпечення і всебічна оцінка досягнутих результатів щодо формування витрат, обґрунтування управлінських рішень. Для цього здійснюється аналіз на основі принципів системного, комплексного і кібернетичного підходів до аналізу економіки.

Комплексний підхід означає вивчення об'єктів як системи з погляду формування інформації для прийняття управлінських рішень. Комплексність економічного аналізу виявляється у тому, що в процесі аналізу враховуються не лише економічні, а й технічні, соціальні, технологічні та інші фактори; в більш тісному взаємозв'язку його цілей і завдань з цілями управління і планування; в багаторівневому аспекті аналізу. Кібернетичний підхід передбачає розгляд об'єктів як системи, що складається з елементарних перетворювачів інформації. За такого аналітичного підходу аналіз підпорядкований цілям синтезу економічної системи та її вдосконалення, економіко-математичні методи аналізу збігаються із системним дослідженням економіки й управління об'єктом. Виходячи з цього, складають загальну блок-схему комплексного економічного аналізу собівартості продукції. Цей аналіз проводять у такій послідовності: 1) загальна оцінка виконання кошторису (стандартних) витрат в розрізі економічних елементів; 2) оцінка відхилень від стандартів прямих витрат; 3) аналіз виконання кошторису накладних витрат; 4) аналіз собівартості калькуляції окремих виробів; 5) оцінка впливу зміни собівартості продукції на кінцеві виробничо-фінансові результати діяльності підприємства.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.