Валова продукція

Валова продукція – статистичний показник, який характеризує в грошовому вираженні загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами і регіонами, а також народним господарством загалом за певний період часу. Валова продукція відображає обсяг витрат як живої, такі уречевленої у засобах виробничі ва праці. Складається з вартості спожитих у процесі виробництва засобів виробництва та новоствореної вартості. За речовим змістом валова продукція складається із засобів виробництва, предметів споживання та послуг виробничого характеру.

Показник валової продукції і його модифікації, наприклад, реалізована продукція, тривалий час був одним із найважливіших оціночних показників роботи підприємства. На його основі діленням загального обсягу валової продукції на середньорічну кількість працюючих визначався показник продуктивності праці. Оскільки до вартості валової продукції зараховують витрати предметів і засобів праці, то їх нарощування створювало ілюзію зростання продуктивності праці. Такі підходи до оцінки роботи підприємств (на їх основі формувалися фонди матеріального заохочення) призвели до нарощування витрат, зростання фондо- і матеріаломісткості продукції, гальмували впровадження досягнень НТП, стимулювали процес «вимивання» дешевого асортименту, породжували інші негативні наслідки.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.