Валова продукція сільського господарства

Валова продукція сільського господарства – частина валового суспільного продукту, створена в сільському господарстві, обсяг продукції землеробства і тваринниці ва, виробленої за певний період і вираженої у вартісній формі. Складається з вартості спожитих засобів виробництв і новоствореної вартості – чистої продукції сільського господарства. Валова продукція сільського господарства обчислюють методом валового обороту, згідно з яким до складу продукції сільського господарства, на відміну від продукції промисловості, зараховують не лише вартість продукції, реалізованої за межами сільськогосподарських підприємств, а й вартість продукції, спожитої у господарствах, в яких вона вироблена.

У валовій продукції сільського господарства значна частина припадає на нетоварну продукцію, використовувану в господарствах у вигляді засобів виробництва або спожиту населенням цих господарств. Валова продукція сільського господарства обчислюють як суму вартостей продукції землеробства і продукції тваринництва, вироблених за рік чи певний період. Валова продукція землеробе і ва складається з вартості валового збору усіх сільськогосподарських культур (зерно, овочі тощо), вартості садівного матеріалу, продукції квітникарства і декоративних культур, багаторічних насаджень (крім лісу), різниці між вартістю залишків незавершеного виробництва на кінець і на початок року. Незавершене виробництво у землеробстві визначається витратами на підготовку ґрунту і сівбу озимих культур, а також витратами під посів ярих культур, зроблених у поточному році під урожай майбутнього року. До продукції землеробства відносять продукти, одержані внаслідок вирощування сільськогосподарських культур зернових, технічних, овочево-баштанних, картоплі тощо, а також вирощування плодово-ягідних, технічних та інших багаторічних сільськогосподарських насаджень, крім культури лісових порід (лісівництва). Валова продукція тваринництва складається з вартості продуктів тваринництва (молоко, яйця, вовна, мед тощо), втчи побічної продукції (гній, вовна від линяння та ін.), вирощування тварин (приплід, приріст живої маси тварин), кролівництва, бджільництва, звірівництва, шовківниціва, ставкового рибництва та інших галузей тваринництва, змін незавершеного виробництва. Продукти промислового рибництва і мисливства, а також зібрані дикі плоди, ягоди тощо до продукції сільського господарства не зараховують, як і вар і їсть забою худоби і а інші продукти первинно-промислової обробки сільськогосподарської сировини (м'ясо, сало, шкіра тощо), які відносять до продукції промисловості. До складу сільськогосподарської продукції входить продукція, вироблена державними і колективними сільськогосподарськими підприємствами, підсобними господарствами несільськогосподарських підприємств, селянськими (фермерськими) господарствами, а також підсобними господарствами селян, робітників і службовців. Особливого значення набуває обчислення валової продукції сільського господарства, виробленої в окремих секторах сільського господарства державному, колективному, приватному та в підсобних господарствах селян, робітників і службовців, яка входить до складу сільськогосподарської продукції. Загальний обсяг валової продукції сільського господарства визначається у поточних (фактичних) і порівняльних (постійних) цінах. У цінах поточного року – для обчислення валового суспільного продукту, валового внутрішнього продукту і національного доходу. Оцінка товарної і нетоварної частин продукції за цінами поточного року здійснюється окремо. Товарна продукція сільського господарства – це частина валової продукції, реалізованої або призначеної для реалізації. Нетоварна – продукція, що залишається у господарствах на виробниче споживання. Товарну частину продукції оцінюють за фактичними цінами реалізації, а нетоварну (у сільськогосподарських підприємствах, фермерських господарствах) – за собівартістю. Для забезпечення порівняльності вартості продукції в динаміці оцінку сільськогосподарської продукції дають у порівняльних, або незмінних, цінах. За основу береться ціна будь-якого року – середньозважена ціна товарної і нетоварної частин валової продукції базисного року. Порівняльними цінами при визначенні продукції сільського господарства були ціни 1926–28, 1951, 1956, 1958, 1965, 1973. З 1986 за порівняльні ціни прийнято середньозважені ціни реалізації 1983. Основними джерелами для визначення продукції сільського господарства є статистичні звіти, річні звіти сільськогосподарських підприємств, а також матеріали одноразових і бюджетних обстежень, які містять дані про продукцію сільського господарства населення. Вартісні показники продукції сільського господарства відіграють важливу роль для аналізу стану, рівня й ефективності сільськогосподарського виробництва. Одним із найважливіших таких показників є показник валової продукції сільського господарства в розрахунку на 100 та сільськогосподарських угідь на душу населення. Частка продукції сільського господарства України у валовому суспільному продукті, створеному в галузях матеріального виробництва, становила в 1990 (у фактичних цінах) 13,2%. У 90-х сільське господарство України вступило в тяжку кризу, що виявляється в різкому скороченні продукції землеробства і тваринництва.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.