Аналіз

Аналіз – загальнонауковий елемент діалектичного методу дослідження економічних явищі процесів, економічних систем, сутність якого – в розчленуванні об'єкта, предмета або економічних відносин між ними та людьми на складові частини, елементи (ознаки, властивості, риси, стадії, ступені тощо) та їх відокремленому вивченні, а відтак з’ясуванні зв'язків між ними (структури).

 

Основними формами аналізу є:

  • дослідження відносно відокремленої частини економічної системи (наприклад, відносин економічної власності у сфері безпосереднього виробництва) та екстраполяція отриманих результатів на інші складові частини (наприклад, на відносини економічної власності у сфері розподілу);
  • пізнання загальних рис, властивостей тощо окремих складових частин (наприклад, відносин економічної власності в усіх сферах суспільного відтворення або спільних рис між такими формами техніко-економічних відносин, як спеціалізація, кооперування тощо);
  • поділ цілісних системних явищ за певними критеріями на окремі підкласи (підсистеми) та їх класифікація.

Оберненим елементом аналізу діалектичного методу дослідження є синтез.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.