Аналіз фінансових результатів

Аналіз фінансових результатів – комплексне вивчення і дослідження підсумкових, узагальнюючих показників виробничо-фінансової діяльності, які відображають кінцевий результат ефективності виробництва й реалізації продукції, підвищення її якості, поліпшення використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

 

Основним об'єктом аналізу фінансових результатів є прибуток (зокрема балансовий) і рентабельність. Балансовий прибуток – це прибуток від реалізації товарної продукції (робіт, послуг), прибутки (збитки) від іншої реалізації, сальдо позареалізаційних доходів і збитків. Аналіз і оцінка балансового прибутку здійснюються зіставленням відповідних показників із показниками звітного періоду і в динаміці, щоб визначити зміну показників та її тенденцію. Необхідні дані беруться зі звіту про фінансові результати. Основну частину балансового прибутку підприємства становить прибуток від реалізації товарної продукції (робіт, послуг). Його визначають як різницю між виручкою, одержаною від реалізації товарної продукції (робіт, послуг) у цінах продажу (мінус податок на додану вартість і акцизного збору) та повною собівартістю реалізованої продукції. Величина прибутку від реалізації залежить від багатьох факторів, які в аналітичних дослідженнях групують із виділенням резервів їх дії. Такими факторами є зміна цін продажу продукції, тарифів виконання робіт і послуг, собівартості виробництва і реалізації, зміна обсягу, структури й асортименту реалізованої продукції. Підготовка даних для виявлення впливу названих факторів вимагає прямого перерахунку показника виручки від реалізації фактичного обсягу структури й асортименту продукції, але за цінами продажу базового періоду. Аналогічно перераховують показник витрат на виробництво реалізованої продукції. На основі одержаних даних будують аналітичну таблицю. Оцінюючи доходи і збитки від позареалізаційних операцій, слід особливу увагу звернути на результат операцій з цінними паперами. Аналіз цієї сфери діяльності – предмет спеціальних досліджень. Відносним показником фінансового результату діяльності підприємств є рентабельність. Виділяють три групи її показників рентабельність майна (всього авансованого капіталу або вкладень у підприємство), рентабельність виробничих фондів, рентабельність продукції (всієї реалізації або окремих виробів). Найбільш узагальнюючим є показник рентабельності майна, який визначають як відношення всього, або чистого, балансового прибутку до середньої вартості майна, що є у розпорядженні підприємства. Для повнішої характеристики ефективності вкладень у майно обчислюють виручку від реалізації продукції на 1 грн. вартості майна підприємства і рентабельність власних засобів підприємства. Основним визначником рентабельності майна є рентабельність підприємницької діяльності, або норма прибутку на вкладений капітал у сферу виробництва. Таким показником є рентабельність виробничих фондів, що визначається як відношення балансового прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів і матеріальних оборотних засобів. Рентабельність реалізованої продукції визначають як відношення прибутку, одержаного від реалізації продукції, до її загального обсягу. Зміна рентабельності реалізованої продукції може оцінюватися за впливом факторів (зміна структури й асортименту реалізованої продукції та цін продажу). Ступінь відхилень щодо рентабельності реалізованої продукції встановлюють, виходячи з даних аналізу прибутку від реалізації продукції. Рентабельність окремих видів продукції (Р) залежить від ціни продажу (Ц) і собівартості цього виду продукції (С): Р=(Ц-С)?100/С. Проведений аналіз фінансових результатів дає відповідь на найважливіше запитання куди вигідніше інвестувати кошти і які очікувати на них дивіденди.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.