Кінцеві результати господарської діяльності

Кінцеві результати господарської діяльності – форма реалізації мети способу виробництва і засобів її досягнення. Характер та соціальний зміст кінцевих результатів господарської діяльності зумовлені системою виробничих відносин, насамперед формами власності на засоби виробництва та відповідними економічними інтересами. Вони відображають рух суспільного виробництва, характеризують рівень задоволення суспільних потреб у його продукції та ефективність і раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Цим вимогам найбільше відповідають фізичний обсяг національного доходу, його маса, темпи зростання і співвідношення з використаними ресурсами, а також величина кінцевого суспільного продукту.

Кінцеві результати господарської діяльності відображають рух продукту в усіх фазах суспільного відтворення аж до кінцевого споживання його населенням, до витрат на потреби накопичення, експорту, зміцнення обороноздатності країни тощо. Тому суспільне виробництво на рівні країни загалом доцільно оцінювати не за його проміжними стадіями, а за ефективністю кінцевого використання його результатів. На рівні підприємств, об'єднань, галузей та економічних регіонів кінцеві результати господарської діяльності мають специфічні форми вияву. Зокрема, для підприємств та об'єднань найважливішими показниками, що відображають кінцеві результати господарської діяльності є: обсяг реалізованої продукції, зростання продуктивності праці та якості продукції; зниження її собівартості; збільшення прибутку та рентабельності; підвищення ефективності використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.