Анархізм

Анархізм (гр. anarchia – безвладдя) – теорія про необмежену свободу й рівність людей, яка не повинна обмежуватися втручанням держави. Першими ідеї анархізму висловлювали давньогрецькі філософи Платон та Зенон. Батьком анархізму був Ж.-Ж. Руссо.

Основні економічні та політичні форми анархізму уперше назвав наприкінці XVIII ст. У. Годвін. Подальшого розвитку анархізм набув у працях П.-Ж. Прудона. В Росії теорію анархізму розвивали М. Бакунін, П. Кропоткін, в Україні – Н. Махно. Основними принципами теорії анархізму є положення про ліквідацію класів, урівняння в правах усіх людей, заміну приватної власності володінням (кожний матиме певне майно, яке не можна передавати або поступатися ним на користь будь-кого), відсутність уряду. В 90-х XX ст. у США обґрунтовували ідеї поєднання анархізму із збереженням приватної власності, зокрема про необхідність приватного контролю за більшістю виконуваних державою функцій. Розвиваючи ідею Прудона про власність як крадіж, американський представник анархізму Д. Фрідмен називає крадежем державну систему оподаткування.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.