Товарний асортимент

Товарний асортимент – це підбір або набір різноманітних товарів, об'єднаних певною споживчою, торговою або виробничою ознакою.

Розрізняють промисловий і торговий асортимент товарів. Промисловий (виробничий) асортимент товарів – це товари народного споживання, які виробляють промислові підприємства. Асортимент товарів, що надходить на оптові й роздрібні торгові підприємства, – асортимент товарів торговий.

 

Промисловий і торговий асортимент товарів взаємопов'язані. У сферу обігу (торгівлю) надходить продукція промислових підприємств, асортимент якої визначається потребами населення, попитом споживачів, сировинними і виробничими можливостями, замовленнями торгівлі.

У торговому асортименті товарів виділяють асортимент товарної групи й асортимент торгового підприємства. Асортимент товарної групи – це види й різновиди товарів, що входять до кожної з товарних груп, іноді він формується з продукції різних галузей промисловості (наприклад, галантерея текстильна, шкіряна, з пластмас тощо). Асортимент товарів окремої товарної групи подається у відповідному прейскуранті роздрібних цін.

У торгівлі виділяють товари простого і складного асортименту. Перші (шкільні зошити, чорнило тощо) класифікують за нечисленними ознаками. Другі (одяг, взуття, посуд тощо) поділяють за призначенням, вихідними матеріалами, способами виробництва, конструкції та іншими ознаками, їх асортимент дуже різноманітний.

Асортимент товарів торгового підприємства визначається типом підприємства (магазин, склад, оптова база). Спеціалізовані торгові підприємства реалізують товари вузького асортименту, наприклад, однієї товарної групи (одяг), підгрупи, іноді навіть виду (краватки), але ці товари подані у повній номенклатурі.

Асортимент товарів кількісно характеризується такими основними показниками структура, широта, повнота, стійкість, ступінь оновлення.

Структура асортименту – це кількісне співвідношення товарних груп, підгруп, різновидів у товарообороті. Вона вважається раціональною, якщо найбільше відповідає попиту споживачів.

Поняття «широта» товарного асортименту стосується як промислового, так і торгового асортименту й характеризується числом найменувань (видів і різновидів) товарів певного призначення. Так, асортимент столового посуду можна обмежити різноманітними тарілками, а можна розширити за рахунок салатниць тарелів, ваз тощо. Розширення асортименту товарів повинно бути оптимальним і відповідати розумним потребам та вимогам економічності.

Під повнотою асортименту товарів розуміють відношення кількості різновидів товару, що знаходиться в продажу, до кількості товарів, передбачених прейскурантами всередині виду.

Стійкість асортименту – це коливання його широти і повноти протягом певного часу.

Оновленням асортименту товарів називають зміну товарів, які знаходяться в продажу, виробами з більш високими споживчими властивостями, що повніше задовольняють потреби населення. Ступінь оновлення характеризується питомою вагою (у відсотках) нових виробів у загальному надходженні товарів. Він повинен пов'язуватися з періодом морального старіння товарів чим цей період коротший, тим вищий ступінь оновлення асортименту. Доцільніше не стільки розширювати, скільки своєчасно оновлювати асортимент.

Відповідно до попиту споживачів для торгових підприємств встановлюється певний мінімальний набір товарів, який обов’язково повинен бути в наявності, – асортиментний мінімум.

При формуванні промислового і торгового асортименту товарів народного споживання виходять з принципу якнайповнішого задоволення потреб населення на основі розвитку продуктивних сил, зростання промислового виробництва, прискорення науково-технічного прогресу. Врахування усіх факторів, що впливають на попит, систематичне поповнення й оновлення асортименту товарів повинні сприяти його оптимізації, що має важливе соціально-економічне значення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.