Управління асортиментом і якістю товарів як підсистема торговельного підприємства

Накопичений досвід управління показує, що торговельне підприємство слід розглядати як важливу, складну і відкриту систему, яка спрямована на задоволення потреб споживачів у продукції при мінімальних витратах та максимізацію прибутку шляхом ефективного використання своїх можливостей на ринку.

Наведене визначення торговельного підприємства як системи дозволяє констатувати, що його структура має підсистеми, де кожна виконує свою місію і вирішує комплекс завдань для забезпечення його функціонування, а саме: вивчення попиту споживачів та кон’юнктури ринку; формування асортименту; організація господарських зв’язків; організація процесу обслуговування споживачів та надання послуг.

Значну увагу питанням організації й управління торговельним підприємством в умовах ринкової економіки приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені: В.В. Апопій, Л.В. Балабанова, І.А. Бланк, А.М. Виноградська, Г.Дж. Болт, М.М. Дарбінян, Я.І. Гандштак, В.Я. Кардаш, Ф. Котлер, Д.Д. Костоглодов, В.В. Краснова, Ж. Ламбен, Л.В. Осипова, Ф.Г. Панкратов, М.С. Порядковий, А.Н. Романов, Т.К. Серьогіна, І.М. Синяєва та ін. Водночас, через зміну ринкових умов функціонування торговельних підприємств, виникає необхідність пошуку нових підходів щодо формування асортименту та контролю якості.

Слід відмітити, що ефективність і стабільність підприємств роздрібної торгівлі в теперішній час визначається передусім структурою асортименту та якістю товарів. Тому однією з найбільших актуальних проблем не тільки українських підприємств роздрібної торгівлі, але й підприємств усього світу є управління асортиментом товарів, як однієї з основних складових комплексу маркетингу та підвищення їх якості, оскільки попит на якісні і безпечні товари в теперішній час постійно зростає.

Формування і управління асортиментом на підприємствах роздрібної торгівлі слід здійснювати на основі досліджень попиту споживачів, що передбачає наявність постійного контролю і являє собою основу комерційної діяльності.

Вивчення і прогнозування попиту населення на товари за останній час здобули міжгалузевий характер, хоча залишаються найважливішою функцією торгівлі, оскільки за допомогою широкої мережі оптових і роздрібних підприємств здійснюється процес задоволення попиту населення. Маючи інформацію про обсяг і структуру реалізованих товарів та безпосередні контакти з покупцями і споживачами торгівля має можливість простежити і вивчити тенденції змін у попиті населення, враховувати і обґрунтовувати їх у замовленнях на виробництво.

Організація управління асортиментом і якістю товарів включає: інформаційне забезпечення підприємств роздрібної торгівлі про попит споживачів та його зміни; підвищення кваліфікації працівників виробничих підприємств і підприємств роздрібної торгівлі; вивчення вітчизняного та закордонного досвіду щодо удосконалення асортименту і якості товарів; участь виробничих підприємств в науково-практичних конференціях; проведення пробних продажів, презентацій, виставок-продажів і дегустацій; проведення претензійної роботи.

Управління якістю здобуває усе більшу популярність завдяки міжнародним стандартам ISO серії 9000, де головним є особлива організація системи виробництва, яка називається «система якості». Ця система являє собою документованість усіх процесів, що мають відношення до виробництва продукції і здатних вплинути на її якість.

Слід відмітити, що в основі управління якістю товарів народного споживання полягає комплекс стандартів, які забезпечують надходження безпечних для здоров’я людини товарів із збереженням їх споживних властивостей. Здійснюється ця робота в рамках Комплексної системи управлення якістю товарів, що є підсистемою Єдиної системи державного управлення якістю продукції (ЄС ДУЯП).

Робота з управління асортиментом і якістю товарів на виробничих підприємствах і підприємствах роздрібної торгівлі зараз ведеться розрізнено, що не сприяє задоволенню попиту споживачів на товари високої якості. Тому, проведення навчань і підготовку кадрів повинно забезпечувати професійних працівників, включаючи загальну підготовку з питань економіки, організації, товарознавства та знання про існуючу систему управління якістю товарів у цілому.

Для навчання працівників підприємств роздрібної торгівлі та підвищення їх кваліфікації проводять семінарські і індивідуальні заняття з викладачами, науково-практичні конференції з управлення якістю, спільні заняття і дискусії з управлення якістю.

Не менш важливим елементом підсистеми організації системи управління асортиментом і якістю товарів є організація пробних продажів, що необхідно здійснювати спільними зусиллями промисловості, оптової і роздрібної торгівлі та стати невід’ємною частиною програми впровадження нової продукції на ринок, оскільки тільки пробний продаж нового товару може висвітлити потребу у товарі, відповідність властивостей товару споживачеві та потенційний обсяг його продажу.

Контроль за відповідністю асортименту і якістю товарів вимогам споживачів повинен здійснюватися за допомогою вивчення інформації, одержаної безпосередньо від споживачів.

Опитування споживачів є суттєвим видом контролю, оскільки являє собою основу для формування асортиментної пропозиції. Джерелами одержання такої інформації можуть бути панельні опитування, опитування відвідувачів виставок-оглядів, виставок-продажів, конференцій для покупців, спеціальне анкетування та ін.

Контролем якості і асортименту товарів завершується розробка заходів щодо удосконалення діяльності підприємств роздрібної торгівлі та підвищення ефективності їх функціонування.

Тому для підвищення ефективності системи управління асортиментом і якістю товарів пропонуємо прийняття таких заходів:

  • розробка пропозицій щодо удосконалення стандартів та іншої науково-технічної документації;
  • розробка рекомендацій щодо підвищення якості товарів, заміна застарілих товарів, удосконалення упаковки або зниження цін;
  • розробка переліку товарів високої якості або нових у відповідності з вимогами споживачів.

Отже, формування асортименту і контроль якості товарів слід розглядати як основні елементи торговельної підсистеми підприємств роздрібної торгівлі, що має суттєве значення для вирішення найбільш гострої проблеми сучасного етапу розвитку економіки України – це проблеми насичення ринку товарами високої якості в необхідній кількості і асортименті у відповідності з попитом та потребами потенційних споживачів.

Джерело: Гончар Л.А., Холодова О.Ю. «Управління асортиментом і якістю товарів як підсистема торговельного підприємства»