Оцінка праці керівників підприємств торгівлі

Система оцінки діяльності керівників розробляється з урахуванням специфіки конкретного підприємства торгівлі. У її основі лежить відмінність результату праці і ефективності.

Результат праці – кількісна і якісна характеристика виконання встановлених функцій (кількість проданих товарів, кількість обслуговування покупців).

Ефективність – є характеристикою того, як цей результат був досягнутий, з якими витратами (тимчасовими, матеріальними, трудовими, фінансовими) з реалізацією територіальних-технологічних процесів.

Інтегральна оцінка повинна враховувати результати і ефективність праці з урахуванням складності виконуваних функцій: якість роботи з персоналом, організацію особистої праці і потенціал керівника.

Підходи до проведення оцінки праці керівника:

  1. Оцінка результатів праці керівника.
  2. Оцінка праці менеджера на основі результатів роботи, очолюваної структури.
  3. Оцінка роботи з кадрами.
  4. Оцінка організації особистої праці, тобто само менеджмент.
  5. Оцінка потенціалу керівника (професійні знання, досвід, освіта, система цінностей, винахідливість, здібність до інновацій, стиль управління, самоосвіта, ділове спілкування, творчий підхід, інформованість, навики, професійне уміння, особисті якості, здоров'я).

Джерела:

  1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
  2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
  3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
  4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
  5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.