Визначення оптимальної структури фінансового капіталу

Оцінка вартості капіталу підприємств тісно пов'язана з оптимізацією його структури.

Проблема формування оптимальної структури капіталу підприємств виникла порівняно недавно у зв'язку з ринковими перетвореннями в країні. Суб'єкти господарювання, особливо недержавної форми власності і, у першу чергу, акціонерні товариства і товариства з обмеженою відповідальністю стали розробляти свою політику фінансування активів. При формуванні такої політики менеджери підприємств вирішують досить складне завдання: як забезпечити фінансування господарської діяльності, з одного боку, не сильно збільшуючи обсяги позикових коштів, а з іншого боку - не маючи достатньої величини власних джерел фінансових ресурсів. Вирішення цього завдання можливе тільки в процесі оптимізації структури джерел коштів, які забезпечують формування фінансового капіталу підприємств.

Для того щоб забезпечити ефективність формування і використання фінансового капіталу суб'єктів господарювання необхідно обґрунтувати його раціональну структуру.

Обґрунтування структури капіталу – це оптимізація питомої ваги власних і позикових джерел у сукупному обсязі коштів, використовуваних для фінансування бізнесу з позиції інтересів суб'єкта господарювання. Вирішення даної проблеми є досить складним завданням фінансового менеджменту підприємства.

Оптимізацію структури капіталу пропонують здійснювати на основі трьох моделей, у яких використані такі критерії оптимальності: мінімум середньозваженої вартості капіталу, максимум рівня рентабельності капіталу, фінансування активів з урахуванням мінімального рівня ризику. У кожному конкретному випадку можна вибрати ту чи іншу модель для прогнозування раціональної структури капіталу. Однак у своїх дослідженнях, ми запропонували використовувати методику, у якій кінцевий результат визначався як усереднене значення оптимізації структури капіталу по кожній з трьох моделей. При цьому оптимізація структури капіталу здійснювалася в шість етапів.

  1. Оцінка підприємства з позиції доцільності формування капіталу в минулому, сьогоденні і майбутньому. На цьому етапі проводиться оцінка діяльності підприємства, порівнюються його цілі і завдання з можливостями залучення грошового капіталу з різних джерел.
  2. Аналіз сформованого складу і структури джерел формування капіталу. Аналізується фактичний склад і структура капіталу, виявляються сформовані закономірності і можливі варіанти їх зміни під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів.
  3. Виявлення основних факторів, які визначають склад і структуру джерел формування капіталу та їх оцінка. Відбираються ті фактори, які найбільше впливають на формування структури капіталу. Це здійснюється з використанням факторного, регресійного і кореляційного аналізу.
  4. Вибір критерію оптимальності структури капіталу. Для оптимізації структури капіталу доцільно використовувати кілька критеріїв оптимальності. На наш погляд, найточнішими критеріями оптимізації структури капіталу можуть бути: 1) вартість капіталу; 2) рівень рентабельності капіталу; 3) урахування рівня ризику.
  5. Вибір моделі оптимізації структури капіталу. На основі теоретичного аналізу існуючих моделей для оптимізації структури капіталу підприємств реального сектору економіки можна рекомендувати такі три моделі: а) модель середньозваженої вартості капіталу; б) модель фінансового левериджу; в) модель фінансування активів підприємства з урахуванням диференціації рівня ризику, розглянута в ряді наших робіт. Обрані моделі дозволяють проводити оптимізацію структури капіталу тільки у відповідності зі своїм критерієм оптимальності. Тому результати оптимізації будуть суттєво відрізнятися. У зв'язку з цим ми вважаємо доцільнішим застосувати комбінований підхід, суть якого полягає в усередненні значень, отриманих на основі трьох базових моделей оптимізації.
  6. 6. Проведення розрахунків з оптимізації структури капіталу. На цьому етапі проводяться розрахунки оптимізації структури капіталу по трьох обраних моделях і визначаються усереднені оптимальні значення частки власного капіталу і позикових джерел коштів. При цьому розрахунки проводяться на багатоваріантній основі.

У розглянутій нами методиці оптимізація структури капіталу виконується окремо для кожного підприємства на багатоваріантній основі. При цьому для кожного підприємства повинні розраховуватися: середньозважена вартість капіталу, рівень фінансового левериджу, показники фінансування активів відповідно до рівня ризику. Безумовно, для виконання цих розрахунків необхідно, щоб підприємства були прибутковими і для свого фінансування широко використовували такі інструменти, як акції й облігації, а також банківське кредитування.