Банківська система України

Банківська система України – сукупність банківських установ, які функціонують на те ритори України. Основні їх функції: кредитування суб'єктів господарської діяльності та громадян через залучення коштів підприємств, установ, організацій, населення й інших кредитних ресурсів, касове та розрахункове обслуговування економіки держави, валютні та інші банківські операції. Банки є юридичними особами, економічно самостійними та цілком незалежними від виконавчих і розпорядчих органів державної влади у вирішенні питань, пов'язаних з їх оперативною діяльністю. Банківська система України – дворівнева: Національний банк і комерційні банки різних видів і форм власності.

Національний банк є центральним банком України, її емісійним центром. Здійснює єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, сприяє зміцненню грошової одиниці забезпечує міжбанківські розрахунки координує діяльність банківської системи загалом, визначає курс національної грошової одиниці щодо валют інших країн. Йому належить монопольне право на випуск в обіг грошей, а також друкування та карбування національних грошових знаків. Національний банк організовує діяльність державної скарбниці, зберігає резервні фонди грошових знаків, коштовні метали й золотовалютні запаси. Виконує такі основні операції видає кредити комерційним банкам, веде рахунки банків-кореспондентів і здійснює розрахункове касове обслуговування комерційних банків та інших кредитних установ, купує і продає цінні папери, випущені державою, видає кредити банкам під заставу векселів і цінних паперів, здійснює емісію приватизаційних паперів, купує і продає іноземну валюту га платіжні документи в іноземній валюті, проводить операції з резервними фондами грошових знаків, регулює рівень банківських відсоткових ставок.

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються на акціонерних або пайових засадах їх -засновниками, акціонерами, учасниками можуть бути юридичні та фізичні особи, окрім рад народних депутатів усіх рівнів, їх виконавчих органів, політичних і профспілкових організацій, спілок і партій громадських фондів. Частка будь-якого засновника, акціонера чи учасника не повинна перевищувати 35% статутного фонду комерційного банку. Комерційні банки здійснюють на договірних засадах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств, установ, організацій і громадян через виконання операцій і надання послуг залучення та розміщення грошових вкладів і кредитів, здійснення розрахунків за дорученням клієнтів, банків-кореспондентів та їх касове обслуговування, ведення рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів, випуск, купівля, продаж і зберігання платіжних документів і цінних паперів (чеки, акредитиви, акції, облігації, векселі тощо), а також операції з ними, надання за третіх осіб гарантій та інших зобов'язань що передбачають виконання у грошовій формі, придбання права вимоги оплати за постачання товарів і надання послуг, прийняття ризику щодо таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг), придбання за власні кошти для передання в оренду засобів виробництва (лізинг), довірчі операції, купівля, продаж і залучення на рахунки та вклади іноземної валюти й коштовних каменів, надання консультаційних послуг. Відсоткові ставки за свої операції комерційні банки встановлюють самостійно. Клієнти мають право відкривати свої розрахункові (поточні, валютні) рахунки в одному з обраних ними банків, а також користуватися послугами інших банків. Комерційні банки України зосередили у своїх руках майже третину безготівкових грошових засобів і взяли під контроль 75% кредитного ринку. В 1997 створено перший інвестиційний банк України із статутним фондом 5 млн. ЕКЮ. На 1.01.1998 загальна сума оплачених або статутних капіталів банківської системи України становила 4,6 млрд. грн., причому на 5 наймогутніших банків припадало понад 80% сумарних активів Сумарні пасиви банківської системи України в 1998 становили 21,4 млрд. грн.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.