Державна регіональна фінансова політика

В Україні ще не сформовано теоретичних засад державної регіональної фінансової політики. Не визначено в цілому і концепції державної регіональної політики загалом. Як наслідок, політика центральної влади стосовно регіонів та інших територій носить спонтанний, багато в чому суб'єктивний характер. Проте слід зазначити, що останнім часом в офіційних документах здійснено ряд спроб визначити цілі та завдання державної регіональної фінансової політики. І досі державна регіональна фінансова політика розглядається лише в контексті регіональної політики в цілому. Це не виправдано. Державна регіональна фінансова політика є стрижнем усієї регіональної політики і потребує розробки та реалізації як самостійний інструмент впливу держави на процеси розвитку її окремих складових частин. Окремі аспекти державної регіональної фінансової політики розглядаються в ряді публікацій як в українських, державного інноваційного фонду і сплачують 50% встановленої норми збору до фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року. Крім того, вирішено до валового доходу підприємства, розташованого у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включати одержану згідно з інвестиційним проектом суму інвестиції як кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи.

У зонах запроваджено пільговий режим плати за використання природних ресурсів. Так, на період освоєння земельної ділянки (планування території, будівництво інфраструктури спеціальної економічної зони тощо), визначений інвестиційним проектом, плата за землю не справляється.

Також вирішено, що суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять свою діяльність на території спеціальних економічних зон без створення юридичної особи через філії, відділення та підрозділи, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності.

В Україні концепція державної регіональної фінансової політики перебуває в стадії формування. За нинішніх умов заходи державної регіональної політики носять фрагментарний, розрізнений характер і багато в чому зумовлені суб'єктивними факторами. Розробка й затвердження концепції державної регіональної економічної політики із включенням до її складу як самостійного напрямку державної регіональної фінансової політики є невідкладним завданням. Це стане фактором активізації зусиль регіонів та місцевого самоврядування в подоланні кризи, в якій перебуває країна.

Головною метою державної регіональної фінансової політики має стати забезпечення на всій території країни єдиних стандартів якості життя громадян України та вирівнювання рівнів розвитку окремих регіонів. Для реалізації цілей державної регіональної фінансової політики має бути запроваджено систему правових, фінансово-економічних та організаційних механізмів, що є невідкладними завданнями держави у сфері цієї політичної діяльності.

З урахуванням зарубіжного досвіду та нинішніх загальноєвропейських тенденцій розвитку регіональної фінансової політики Україні слід шукати шляхів приєднання до заходів регіональної фінансової політики, які здійснюються в рамках Європейського Союзу.