Касове обслуговування підприємства банком

Касове обслуговування підприємства банком здійснюється через касовий підрозділ банку. Касовий підрозділ банку (чи каса) забезпечує видачу, приймання і схоронність грошових знаків. Сукупність усієї готівки, що знаходиться в банку, називається операційною касою банку (у вузькому розумінні). У широкому розумінні операційна каса - це структурний підрозділ установи банку, який виконує операції з касового обслуговування своїх клієнтів.

До складу операційної каси банку залежно від обсягів готівкових операцій можуть входити:

 • прибутково-видаткова каса;
 • прибуткова каса;
 • видаткова каса;
 • каса переліку грошей;
 • вечірня каса.

Прибуткові каси здійснюють приймання і перерахування готівки протягом операційного дня. Операційний день в установі банку триває, як правило, з 9 до 13-ї години. Приймання грошей після закінчення операційного дня здійснюють вечірні каси. Проводити будь-які видаткові операції, за винятком операцій за вкладами та з цінними паперами, працівникам вечірніх кас забороняється.

Банки укладають з підприємствами договори на касове (розрахунково-касове) обслуговування.

Касове обслуговування банком підприємств включає два основних види операцій:

 • переведення в готівку платіжних коштів – списання коштів з розрахункового рахунка підприємства і видача йому відповідної суми готівкою;
 • переведення готівки у безготівкові платіжні кошти – зарахування на розрахунковий рахунок коштів, отриманих від підприємства готівкою.

Установа банку забезпечує прийом готівки від підприємства і вчасне зарахування її на його рахунок. Банк організовує збір інкасаторами (якщо установі банку дозволена служба інкасації) грошової виручки підприємства в дні і години, що узгоджені з ним. Згідно з встановленим графіком банк видає підприємству готівку на виплату заробітної плати та інші потреби і надає за бажанням клієнта ряд інших послуг, у тому числі: здійснює попередню підготовку грошей за заявками своїх клієнтів; обмінює валюту; створює в окремих випадках каси банку при підприємствах (організаціях) для прийому виручки; здійснює операції з реалізації акцій підприємств (акціонерних товариств); виплачує дивіденди з акцій; приймає на зберігання цінності, цінні папери; виділяє абонентські сейфи в оренду тощо.

Касове обслуговування банком підприємства, як уже зазначалося, є платним. Оплату послуг за касове обслуговування банк стягує, як правило, самостійно меморіальним ордером.

Підприємство щоквартально до початку кварталу, що прогнозується, надає банку заявку на касове обслуговування.

Приймання банком грошей від підприємства проводиться за об'явами на внесення готівки з видачею квитанції. При здачі грошей у банк у об'явах на внесення готівки вказується джерело чи вид її надходження.

Грошова виручка здається підприємством у встановленому банком порядку: в денні і вечірні каси установ банку, інкасаторам, підприємствам зв'язку для переказів на рахунки в установах банків. Строки і порядок здавання виручки встановлюються з урахуванням необхідності прискорення обіговості грошей і вчасного надходження їх у каси банків.

Установи банків ведуть облік підприємств і організацій, що мають постійну грошову виручку, в журналі за спеціальною формою.

Видача готівки з установ банків здійснюється виключно за грошовими чеками встановленої форми. Грошовий чек – письмове розпорядження підприємства-власника рахунку установі банку, яка обслуговує його, видати (сплатити) готівкою певну суму грошей уповноваженим особам – касирам. Гроші видаються особі, яка вказана в грошовому чеку, під її підпис на звороті чека. Крім інших реквізитів, у грошовому чеку клієнт зазначає, з якою метою він одержує готівку. Установи банків видають готівку лише на такі потреби, за якими за Порядком ведення касових операцій розрахунки здійснюються готівкою.

Чек дійсний протягом 10 днів, не рахуючи дня його видачі. Ніякі виправлення у тексті чека неприпустимі, бо вони роблять чек недійсним. Одночасно із заповненням чека, заповнюються усі реквізити корінця чека.

Установи банків здійснюють контроль за додержанням строків видачі заробітної плати, забезпечують задоволення обґрунтованих вимог підприємства на готівку і не допускають видачі грошей на заробітну плату раніше встановлених строків.

У цілому, умовам ринкової економіки відповідає такий механізм касового обслуговування підприємства банком, при якому немає обмежень на видачу готівки (в межах наявних коштів на розрахунковому рахунку підприємства). Вчасне і безперебійне задоволення потреб підприємства у готівці є обов'язком комерційного банку.

Джерела:

 1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
 2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
 3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
 4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
 5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
 6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
 7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.