Касова робота в установах банків

Касова робота є важливою складовою діяльності установи комерційного банку. Від ефективності касової роботи банків безпосередньо залежить товарно-грошова збалансованість національного ринку України (макрорівень). Водночас наявність достатньої величини касової готівки (банкнот і монет) та раціональне її використання – необхідна умова забезпечення ліквідності банку (мікрорівень).

Готівка має забезпечувати поточні потреби банку в грошах для готівкових виплат – видачі грошей з рахунків, розміну грошей, надання позик у готівково-грошовій формі, оплати видатків банку, виплати заробітної плати банківським службовцям і таке інше. Банк повинен мати запас купюр і монет різного ґатунку, щоб задовольнити всі вимоги клієнтів.

Для касової роботи в банку організується спеціальне приміщення для збереження грошових коштів - грошове сховище. Під грошовим сховищем маються на увазі спеціально обладнані комори і окремі вогнетривкі сейфи банків, де зберігаються гроші й інші цінності. При цьому слід зберігати окремо: резервні фонди НБУ; готівку оборотної (операційної) каси; іноземну валюту; золото, платину й інші дорогоцінні метали; інші цінності.

Касова робота комерційного банку передбачає: касове обслуговування клієнтів, перевезення грошових знаків, їх збереження, визначення платоспроможності грошових знаків, заміну і знищення пошкоджених банкнот тощо.

В установах банків безпосередня касова робота виконується відділом касових операцій (касою), відділом грошового обігу (регулювання каси), операційним відділом, інкасацією.

Касові приміщення в установах банку мають бути ізольовані і обладнані таким чином, щоб була виключена будь-яка можливість спостереження і вивчення сторонніми особами розташування грошових сховищ. Для перерахунку грошових купюр і монет каса банку має бути оснащена лічильно-грошовими і лічильно-підсумовуючими машинами, пресами для в'язання грошей тощо.

Під час приймання та видачі готівки установою банку спочатку всі необхідні документи оформляють операційні працівники. Після цього документи передаються в касу. Гроші оприбутковуються шляхом запису в касовий журнал. Касові журнали – це журнали для реєстрації прибуткових і видаткових операцій установ банків; використовуються для контролю за цими операціями і складання звіту про касові обороти банків. На основі даних касових журналів касові операції відображаються у бухгалтерському обліку банків.

Для регулювання касових ресурсів установи банків можуть складати щорічний календар видач готівки на заробітну плату за спеціальною формою. Перерахування грошей проводиться касирами лічильних бригад каси перерахування.

При прийомі і обробці грошових білетів та монет касири зобов'язані стежити за їх справжністю і платністю, керуючись загальними правилами визначення ознак платності грошових білетів НБУ. Якщо касир вагається у визначенні платіжності грошових білетів і монет, кінцеве рішення приймає завідувач каси, а в необхідних випадках – керівник установи банку.

Робота з перерахування готівки надзвичайно трудомістка, тому в касах перерахування при обробці готівки може запроваджуватися бригадна форма організації праці.

Важливою ділянкою касової роботи в установах банку є формування і пакування грошових білетів і монет. В усіх банках України застосовується єдиний порядок формування готівки. Касири зобов'язані сортувати прийняті ними в касу грошові білети і монети за номіналом, а потім грошові білети - на придатні до обігу і зношені, а монети – на придатні до обігу і дефектні. Розсортовані за номіналом придатні і зношені грошові білети касир формує лицьовим боком догори в одному напрямі і пакує окремо.

Кожні 100 листів грошових білетів одного номіналу формуються в корінці і обандеролюються. Бандеролі для пакування банкнот повинні мати такі реквізити: найменування установи банку, номер за МФО (або номер за електронною поштою), сума і кількість листків вкладення, номінал банкноти, дата упаковки, підпис та іменний штамп (код) касира, який проводив сортування і перерахування банкнот.

Кожні 10 корінців грошових білетів формуються в пачку по 1000 листів одного номіналу, яка споряджається верхньою і нижньою стандартними накладками з картону і обв'язується шпагатом.

Придатна до обігу монета розфасовується касирами в пакети (тюбики) за номіналом. Пакети (тюбики) з монетою одного номіналу пакуються в стандартні мішки.

Кожний день в установі банку підводяться підсумки касової роботи. Після звірки касових оборотів з касовими журналами операційних працівників касири здають завідувачу каси сформовані у встановленому порядку залишки грошей, які в них є, разом із касовими документами.

Не пізніше наступного дня підсумки документів мають бути звірені головним бухгалтером з даними бухгалтерського обліку і завірені його підписом.

Ревізія грошових білетів, монет та інших цінностей, які знаходяться в грошових сховищах і касах установ банків, а також перевірка порядку їх зберігання проводяться: за розпорядженням керівника установи банку не рідше одного разу на півріччя, та щорічно за станом на 1 січня нового року, а також при зміні керівника, головного бухгалтера або завідувача каси; при тимчасовій зміні службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. Ревізії, що проводяться, не повинні порушувати звичайного ходу операцій установ банків.

Джерела:

  1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
  2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
  3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
  4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
  5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
  6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
  7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.