Касове обслуговування установи банку (управління НБУ – комерційний банк)

Видача готівки підприємствам (організаціям, установам) має забезпечуватися установами банків у першу чергу за рахунок поточних надходжень грошей у касу банку. У тому разі, коли поточні надходження недостатні для покриття видатків, установи банків звертаються до регіональних управлінь НБУ за підкріпленням операційної каси.

Установи комерційних банків укладають з регіональним управліннями НБУ договір про здійснення касового обслуговування банку. Головним предметом цього договору є регламентація порядку підкріплення операційної каси установи банку, здачі готівки операційної каси установи банку до оборотної каси управління НБУ та оплата послуг касового обслуговування.

Установа банку для одержання або здачі готівки подає письмову заявку відділу емісійно-касових операцій і резервних фондів регіонального управління НБУ, яка задовольняється, як правило, протягом трьох робочих днів, не рахуючи дня подання заявки. Операційний відділ регіонального управління НБУ здійснює видачу підкріплення або прийом готівки від установи банку за дозволом відділу емісійно-касової роботи і резервних фондів.

Установи комерційних банків здають надлишкову частину готівки в регіональні управління НБУ у зв'язку з тим, що їм економічно невигідно залишати її в своїх касах. Готівка, що не задіяна в касових операціях установ банків, не приносить доходів.

Граничний залишок грошей в операційній касі установ банків має бути таким, щоб не траплялось невиправданих перевезень готівки. Доставку підкріплення установа банку здійснює або власними силами і засобами, або через інкасаторів управління НБУ на основі укладених угод. Установа банку не пізніше наступного дня після отримання готівки надсилає електронною поштою операційному відділу регіонального управління НБУ підтвердження про одержання готівки.

Залишки готівки здаються установою банку в оборотну касу регіонального управління НБУ повними пачками: за описами – при доставці через апарат інкасації або за об'явами – при здачі нарочним.

Управління НБУ при підкріпленні готівкою комерційних банків стягують з них плату за касове обслуговування у розмірі фактичних витрат, але не вище 0,5 відсотка від виданої суми. В окремих випадках видача готівки може здійснюватися безплатно: для виплати пенсій, обслуговування бюджетних установ та військових частин тощо.

Плата з комерційних банків, що здають в управління НБУ надлишки кас, зношені банкноти і банкноти, що вилучаються з обігу, не стягується.

Комерційні банки можуть безплатно обміняти в регіональному управлінні НБУ зношені банкноти, не придатні до обігу, повними пачками на однакову суму. Установи банків, що мають надлишки готівки, можуть також передавати її іншим комерційним банкам, які мають потребу в підкріпленнях, за погодженням з регіональним управлінням НБУ.

Підкріплення операційних кас установ банків і здача надлишків готівки проводяться з одночасним відображенням цих операцій (списанням і зарахуванням коштів) на кореспондентських рахунках. При касовому підкріпленні установа банку надсилає в операційний відділ відповідного управління НБУ платіжне доручення (перераховує електронною поштою) для сплати готівки з кореспондентського рахунка.

Джерела:

  1. Банковское дело: Учебник/ Под ред. В. И. Колесникова. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.
  2. Деньги, кредит, банки: Справ. пособие/ Под ред. Г. И. Кравцовой. – Мн.: Меркаване, 1994. – 270 с.
  3. Деньги. Кредит. Банки: Учебник/ Под ред. Е. Ф. Жукова. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 622 с.
  4. Деньги. Кредит. Банки: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп./ Под ред. О. И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 450 с.
  5. Иванов В. М. Деньги и кредит. Курс лекций. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
  6. Финансы, деньги, кредит: Учебник/ Под ред. О. В. Соколовой. – М.: Юристъ, 2001. – 784 с.
  7. Шуляк П. Н. Финансы: Учебник. – М.: Издательский Дом «Дашков и К0», 2002. – 3-е изд., перераб. и доп. – 752 с.