Діяльність та статус інформаційних агентств

Особлива роль щодо збирання, обробки, створення, зберігання, підготовки інформації до поширення, випуску та розповсюдження інформаційної продукції належить в Україні та світі саме інформаційним агентствам. Закон України "Про інформаційні агентства" від 28 лютого 1995 року закріплює правові основи діяльності в Україні інформаційних агентств та їх міжнародного співробітництва.

Перше інформаційне агентство було засноване в 1835 р. у Франції й називалося Гавас. Після реорганізації у вересні 1944 р. воно дістало своє нинішнє найменування "Франс Пресе". Спочатку Франс Пресе було офіційним урядовим агентством і утримувалося з державного бюджету. Згодом було прийняте рішення відділити його від державного апарату й надати "кооперативний статус". Згідно зі статутом, прийнятим 10 січня 1957 р., Франс Пресе є автономним органом, що користується правами юридичної особи і діє на комерційній основі.

У 1848 р. було засноване в Нью-Йорку інформаційне агентство США Ассошіейтед Пресе (АП), яке є кооперативним об'єднанням газетних видавців. Зараз АП нараховує біля дев'яти тисяч абонентів. Серед них 1400 щоденних газет, 350 тижневих газет та інших видань, а також 466 радіо- й телестанцій у США і 4500 різних видань і радіостанцій за межами США. Річні прибутки цього інформаційного агентства становлять 100 млн. доларів США.

Одне з найбільших і найстаріших інформаційних агентств Європи Рейтер засноване в Адені в 1849 р. німцем Паулем Юліусом Рейтером. У 1851 р. Рейтер перейшов у англійське підданство й переніс до Лондона свою контору "Рейтер офіс". Агентство володіє широкою мережею власних кореспондентів, що працюють майже в усіх країнах світу, і широко використовує послуги так званих позаштатних репортерів, які передають інформацію тільки у випадку дуже важливих подій у країнах їхнього перебування.

Слід сказати, що сучасна система найпотужніших інформаційних агентств світу сформована саме агентствами Reuters (Великобританія), Associated Press (США) та Agence France-Presse (Франція).

Серед найбільших українських агентств можна назвати ДІНАУ-Укрінформ, Інтерфакс-Україна, Українська Незалежна Інформаційна Агенція Новин (УНІАН), Прес-тайм, РБК-Україна, Українські Новини тощо.

Інформаційними агентствами згідно Закону (ст. 2) є зареєстровані як юридичні особи суб'єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

Під представництвом інформаційного агентства в Україні в цьому Законі слід розуміти зареєстровану в Україні відповідно до чинного законодавства як суб'єкт інформаційної діяльності будь-яку установу (бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє в Україні державне або недержавне інформаційне агентство, зареєстроване як юридична особа згідно з чинним законодавством відповідної країни, і яке здійснюй свою діяльність в Україні у сфері інформації відповідно до законодавства.

Свобода діяльності інформаційних агентств гарантується Конституцією України та чинним законодавством. Забороняється цензура інформації, поширюваної інформаційними агентствами.

Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах розголошувати дані, що становлять державну таємницю, або іншу інформацію, яка охороняється законодавством, закликати до насильницької зміни або повалення існуючого конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, підриву її безпеки, вести пропаганду війни, насильства і жорстокості, розпалювати расову, національну, релігійну ворожнечу, розповсюджувати порнографію або іншу інформацію, яка підриває суспільну мораль або підбурює до правопорушень, принижує честь і гідність .людини, а також інформацію, яка ущемляє законні права й інтереси громадян, давати оцінку щодо винуватості осіб у здійсненні злочину, вказувати на особу, яка ніби скоїла злочин до рішення суду, публікувати матеріали, які розкривають тактику і методику розслідування.

Інформаційні агентства згідно з чинним законодавством України поширюють свою продукцію державною, а також іншими мовами, дотримуючись загальновизнаних етично-моральних норм слововживання.

Діяльність інформаційних агентств – це збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції.

Випуск та розповсюдження інформаційними агентствами власної продукції з метою отримання прибутку є підприємницькою діяльністю у цій сфері і здійснюється на основі цього Закону та чинного законодавства України.

Суб'єктами діяльності інформаційних агентств є:

 • засновник (співзасновники) інформаційного агентства;
 • його керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.);
 • трудовий колектив;
 • творчий колектив;
 • журналіст інформаційного агентства;
 • спеціаліст у галузі засобів комунікації;
 • автор або власник інформації;
 • видавець (виробник) продукції інформаційного агентства;
 • розповсюджувач продукції інформаційного агентства;
 • споживач продукції інформаційного агентства.

Керівник (директор, генеральний директор, президент та ін.) є першою особою, яка безпосередньо керує всіма підрозділами інформаційного агентства, відповідає за результати його роботи, підписує фінансові документи і виконує іншу роботу згідно з наданими йому засновником (співзасновниками) інформаційного агентства повноваженнями. Керівник діє від імені інформаційного агентства в межах, визначених законодавчими актами України та установчими документами агентства. Керівник обирається (призначається) на посаду і звільняється з посади в порядку, встановленому засновником (співзасновниками) в установчих документах інформаційного агентства відповідно до чинного законодавства України про працю.

Керівника, якого обрав на посаду трудовий колектив інформаційного агентства, не може бути звільнено без згоди трудового колективу.

Журналіст інформаційного агентства - це творчий працівник, який збирає, одержує, створює та готує інформацію для інформаційного агентства і діє від його імені на підставі трудових чи інших договірних відносин з ним або за його уповноваженням.

Належність журналіста до інформаційного агентства підтверджується службовим посвідченням цього агентства чи іншим документом, виданим йому цим агентством. Журналіст інформаційного агентства має права та виконує обов'язки, визначені чинним законодавством України про пресу, телебачення і радіомовлення.

Акредитація журналіста інформаційного агентства при державних органах та органах управління об'єднань громадян проводиться на підставах і в порядку, встановлених чинним законодавством України.

Спеціалістом у галузі засобів комунікації є працівник інформаційного агентства, який на професійних засадах здійснює розповсюдження інформаційної продукції через засоби комунікації та несе відповідальність за використання цих засобів виключно на підставі чинного законодавства України.

Видавцем (виробником) продукції інформаційного агентства може бути як саме агентство, так і суб'єкт підприємництва, який здійснює випуск (тиражування або виробництво) інформаційної продукції на підставі угоди, укладеної між ним та інформаційним агентством.

Розповсюджувачем продукції Інформаційного агентства може бути як саме агентство, так і суб'єкт підприємництва - власник (користувач) засобу комунікації, через який він розповсюджує продукцію інформаційного агентства в порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України та укладеною між ними угодою.

Споживачами продукції Інформаційних агентств є громадяни, юридичні особи, державні органи України та інших держав, які на підставі відповідної угоди з інформаційними агентствами одержують їх інформаційну продукцію.

Інформаційне агентство може виступати як засновник (співзасновник) інших засобів масової інформації, бути автором або власником інформації, видавцем (виробником) інформаційної продукції, розповсюджувачем і споживачем інформаційної продукції.

Інформаційне агентство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Інформаційне агентство діє на підставі свого статуту (положення), яким визначаються його мета та завдання, функції та порядок діяльності. Статут (положення) інформаційного агентства затверджується засновником (співзасновниками) відповідно до чинного законодавства України.

Основними видами Інформаційних агентств є:

 • державні та недержавні інформаційні агентства України;
 • іноземні інформаційні агентства, які діють в Україні через свої представництва.

Право на заснування інформаційного агентства в Україні належить громадянам та юридичним особам України. Іноземці та іноземні юридичні особи мають право бути співзасновниками інформаційних агентств України.

Забороняється створення і діяльність інформаційних агентств, у статутному фонді яких сукупна частка, що належить іноземцям та/або іноземним юридичним особам, становить більш як 35 відсотків.

Державна реєстрація Інформаційних агентств. Державній реєстрації піддягають усі інформаційні агентства та представництва іноземних інформаційних агентств, що засновуються або діють в Україні. Державна реєстрація інформаційних агентств в Україні як суб'єктів інформаційної діяльності проводиться на підставі письмової заяви засновника (сігів-засновників) до органу державної реєстрації, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1287 від 17 листопада 1997 року "Про державні/ реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів".

Відповідно Постанови державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснює Міністерство юстиції. Державна реєстрація представництв іноземних інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності здійснюється ггісля акредитації їх кореспондентів у Міністерстві закордонних справ.

У заяві про державну реєстрацію інформаційного агентства повинні бути зазначені:

 1. засновник (співзасновники), включаючи: прізвище, ім'я, по батькові та необхідні паспортні дані (для фізичних осіб); повне найменування (для юридичної особи); місцезнаходження, номери засобів зв'язку та банківських рахунків;
 2. повне найменування та назва інформаційного агентства;
 3. вид інформаційного агентства та його організаційно-правова форма;
 4. передбачувана сфера розповсюдження інформаційної продукції (місцева, регіональна, національна, національна та зарубіжна, зарубіжна);
 5. мови, якими буде розповсюджуватися інформаційна продукція;
 6. програмна мета та основні напрями діяльності інформаційного агентства;
 7. джерела фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності інформаційного агентства;
 8. місцезнаходження інформаційного агентства.

До заяви про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів підприємницької діяльності додаються установчі документи, перелік яких встановлюється статтею 8 Закону України "Про підприємництво". Вимога подання інших відомостей та документів забороняється Законом "Про інформаційні агентства" (сг. 13).

Державна реєстрація інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності згідно Постанови № 1287 здійснюється у 15-денний термін. Державна реєстрація інформаційних агентств як суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється в порядку, терміни та за умов, встановлених законодавством про державну реєстрацію суб'єктів підприємництва.

Реєструючий орган відмовляє у державній реєстрації інформаційного агентства у випадках, коли:

 1. назва інформаційного агентства, його програмна мета, основні цілі та напрями діяльності суперечать законодавству України;
 2. реєструючим органом уже зареєстровано інше інформаційне агентство з тією ж назвою;
 3. заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням суду про припинення діяльності цього інформаційного агентства.

Реєструючий орган надсилає письмове повідомлення про відмову в державній реєстрації протягом семи днів з дня одержання заяви про державну реєстрацію інформаційного агентства від засновника (співзасновників), в якому зазначаються передбачені цим Законом підстави відмови.

Порушення встановленого Законом порядку державної реєстрації (перереєстрації) або відмова в державній реєстрації (перереєстрації) може оскаржуватися в суді.

Наказ Міністерства юстиції України № 12/5 від 21 лютого 2006 року "Про затвердження Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності" більш детально регламентує зазначені організаційні питання реєстрації.

Так, після успішної реєстрації Видача свідоцтва засновнику або його представнику оформляється відповідним записом у книзі обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію інформагентства, яку веде Мін'юст. Книга обліку виданих свідоцтв про державну реєстрацію інформагентства є документом постійного зберігання. Свідоцтво про державну реєстрацію інформагентства має необмежений строк дії.

Наказом Міністерства юстиції України № 412/5 від 21 червня 2007 року затверджено Положення "Про Дежавний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності", яке встановлює порядок створення, ведення Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності {далі - Реєстр) та користування ним. Держатель Реєстру є Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.

Реєстр – це електронна база даних, яка містить інформацію про всі друковані засоби масової інформації, додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення та Інформаційні агентства як суб'єкти інформаційної діяльності, що засновуються та/або діють в Україні.

Реєстр містить інформацію про всі інформаційні агентства як суб'єкти інформаційної діяльності, що засновуються та/або діють в Україні. Відомості про Інформагентства підлягають обов'язковому внесенню до Реєстру.

Унесення Реєстратором відомостей про Друковані ЗМІ/Інформагентства до Реєстру здійснюється:

 • у день надходження документів про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/ Інформагентства;
 • у день прийняття рішення про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства;
 • у день прийняття рішення про відмову в державній реєстрації Друкованого ЗМІ/ Інформагентства;
 • після надання платіжного документа про сплату встановленого законодавством реєстраційного збору за видачу відповідного свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ/Інформагентства (у тому числі при перереєстрації) або дубліката свідоцтва про державну реєстрацію. Платіжний документ залишається у справах Реєстратора;
 • у день прийняття рішення про вилучення з Реєстру відомостей про Друковане ЗМІ та визнання свідоцтва про державну реєстрацію цього Друкованого ЗМІ таким, що не підлягає видачі;
 • після отримання Реєстратором повідомлення про зміни, що необхідно внести до запису в Реєстрі, які не передбачають перереєстрації Друкованого ЗМІ/ Інформагентства;
 • у день прийняття рішення про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ, утрати чинності свідоцтва про державну реєстрацію Друкованого ЗМІ або припинення діяльності Інформагентства в установленому законодавством порядку.

Перереєстрація інформаційного агентства, згідно Закону, проводиться реєструючим органом у порядку, встановленому для його реєстрації, в разі зміни:

 1. його назви;
 2. сфери розповсюдження інформаційної продукції;
 3. засновника (складу співзасновників);
 4. основних положень статутних документів.

До заяви про перереєстрацію інформаційного агентства додається раніше одержане свідоцтво про державну реєстрацію. На підставі перереєстрації інформаційного агентства його засновнику (співзасновникам) видається нове свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка.

Джерело – глава з навчально-методичного посібника:

Тарасенко Р.В. Інформаційне право: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 512 с.