Створення та розповсюдження продукції інформаційних агентств.

Продукція інформаційного агентства – це матеріалізований результат його діяльності, призначений для розповсюдження з метою задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, держави.

Продукція інформаційного агентства с його власністю, якщо інше не передбачено законодавством. Право власності на неї охороняється чинним законодавством України.

Основними видами продукції інформаційних агентств є:

 • електронна;
 • друкована;
 • фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукція.

Інформаційні агентства мають право на випуск продукції, яка передбачена їх статутними документами, та іншої інформаційної продукції, не забороненої чинним законодавством України.

Кожен випуск продукції Інформаційних агентств повинен містити такі вихідні дані:

 • назву інформаційного агентства;
 • прізвище чергового редактора чи відповідального за випуск та їх реквізити;
 • порядковий номер випуску і дату його виходу у світ;
 • адресу агентства.

Засобами комунікації с засоби розповсюдження продукції інформаційних агентств, такі як:

 • друковані та екранні видання;
 • радіо, телебачення (кабельне, супутникове, глобальне);
 • електричний та електронний зв'язок (телеграф, телефон, телекс, телефакс);
 • комп'ютерні мережі та інші телекомунікації. Інформаційні агентства мають переважне право на використання засобів комунікації. Порядок використання інформаційними агентствами засобів комунікації визначається чинним законодавством України про ці засоби.

Державним інформаційним агентствам надається першочергове право перед іншими інформаційними агентствами на використання засобів комунікації для розповсюдження інформації, яка мас особливе значення для держави і суспільства.

Так, наприклад, статут Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 749 від 15 липня 1997 року, визначає, що Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" є центральним інформаційним агентством, утвореним згідно з Указом Президента України № 1061 від 13 листопада 1996 року, підпорядкованим Кабінету Міністрів України.

Укрінформ здійснює збирання, оброблення та розповсюдження офіційної інформації (документів, повідомлень Верховної Ради України, Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України та інших органів державної влади), в тому числі фото- та аудіовізуальної інформації, а також офіційної інформації про події міжнародного характеру.

Метою діяльності Укрінформу є реалізація в межах його компетенції державної політики у сфері інформації шляхом збирання, обробки, творення, зберігання і підготовки інформації, випуску та поширення новин, надання фото та іншої інформаційної продукції засобам масової інформації, органам державної влади, підприємствам, установам, організаціям, об'єднанням громадян, а також приватним особам в Україні та за її межами.

Свою діяльність Агентство здійснює незалежно від політичних партій та громадських організацій.

Постанова № 749 визначає основні завдання Укрінформу:

 • висвітлення державної політики і суспільного життя України;
 • забезпечення інформацією органів державної влади;
 • послідовна реалізація принципів свободи інформації;
 • збирання і оперативне поширення інформації про події, що відбуваються в Україні та за кордоном у сфері політики, економіки, соціального життя, культури, науки, техніки і спорту;
 • підготовка у межах своєї компетенції пропозицій про визначення пріоритетів у розвитку державної інформаційної служби, розбудови та захисту національного інформаційного простору і подання їх у встановленому порядку на розгляд Кабінетові Міністрів України або Президентові України.

Відповідно до мети діяльності та основних завдань Укрінформ:

 • поширює офіційну інформацію з найважливіших політичних, соціальних та інших процесів у державі;
 • розповсюджує офіційні документи Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших органів державної влади з найважливіших питань внутрішньої і зовнішньої політики;
 • висвітлює офіційну точку зору керівників держави з актуальних питань;
 • збирає, обробляє і поширює інформацію про політичні, соціально-економічні та інші події у світі;
 • видає і розповсюджує в Україні та за кордоном інформаційні вісники, бюлетені, газети, журнали, книги, іншу друковану, комп'ютерну, фото і аудіовізуальну, кінохронікальну продукцію за передплатою і вроздріб;
 • розробляє і в установленому порядку затверджує норми і нормативи праці та кваліфікаційні характеристики посад і професій працівників Агентства;
 • забезпечує реконструкцію і розвиток технічної бази для одержання і поширення інформації, впроваджує та експлуатує технічні засоби, системи збирання, обробки і поширення інформації, телекомунікацій та комп'ютерних технологій, створює бази даних тощо;
 • провадить науково-технічну діяльність у галузі зв'язку, телекомунікація та комп'ютерної техніки;
 • розвиває міжнародні контакти і зв'язки з метою збирання і поширення інформації, обміну нею, вивчення досвіду роботи інформаційних агентств за кордоном;
 • бере участь у роботі міжнародних організацій з питань інформаційної діяльності та вивчення досвіду роботи;
 • співробітничає з державними та недержавними іноземними інформаційними агентствами, в тому числі здійснює обмін на паритетних засадах творчими групами, кореспондентськими пунктами, спільну інформаційну діяльність;
 • провадить видавничу діяльність, видає та розповсюджує спеціальну .літературу, іншу друковану продукцію;
 • укладає угоди на інформаційне обслуговування державних та недержавних підприємств, установ, організацій (включаючи іноземні);
 • провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до покладених на нього завдань;
 • придбаває техніку, матеріали та сировину для виробничих потреб, надає організаційно-технічні послуги іноземним організаціям;
 • надає послуги рекламного характеру;
 • провадить іншу діяльність, яка не суперечить законодавству України.

Укрінформ з метою виконання покладених на нього завдань має право:

 1. одержувати у першочерговому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також державних підприємств, установ і організацій необхідну інформацію, документи і матеріали в межах своєї компетенції;
 2. створювати на території України і за її межами в установленому порядку філії, корпункти, відділення, представництва та інші структурні підрозділи, затверджувати положення про них, приймати рішення щодо їх ліквідації та реорганізації;
 3. укладати під час прийняття на роботу трудовий договір у встановленому законодавством порядку;
 4. залучати до співробітництва інші засоби масової інформації, підприємства, установи, організації, вчених, а також спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади за погодженням з їх керівниками;
 5. залучати до роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, а також визначати форму, розмір і систему опчати їхньої праці та види заохочення відповідно до законодавства України в межах передбаченого фонду оплати праці;
 6. надавати в користування іншим організаціям, фірмам, агентствам, громадянам як на території України, так і за її межами, приміщення, технічні засоби для отримання, обробки та передачі інформації з метою виконання спільних програм; придбавати, здавати в оренду чи орендувати згідно з законодавством майно та обладнання за рахунок наявних фінансових ресурсів, тимчасової фінансової допомоги і одержуваних з цією метою позик та кредитів у банках, у тому числі валютних; купувати, продавати інформацію з метою отримання прибутку та провадити обмін нею;
 7. представляти в установленому порядку інтереси України в міжнародних організаціях інформаційних агентств, преси і телекомунікацій, укладати відповідні угоди стосовно інформаційної діяльності;
 8. створювати тимчасові творчі колективи та інші організаційні структури, які сприяють творчо-виробничій діяльності Укрінформу; визначати розмір і порядок виплати авторської винагороди за підготовку інформаційних матеріалів відповідно до законодавства;
 9. у встановленому порядку визначати розмір коштів, які спрямовуються на виробничий і соціальний розвиток, форми і систему оплати праці, а також інші форми заохочення відповідно до законодавства;
 10. брати участь у заснуванні засобів масової інформації, створенні міжнародних організацій, асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань в Україні та за кордоном відповідно до законодавства України.

Основою відносин між інформаційним агентством та розповсюджувачем - власником (користувачем) засобу комунікації є договір. Розповсюджувач - власник (користувач) засобу комунікації укладає договір з інформаційним агентством за наявності у останнього свідоцтва про державну реєстрацію.

Відносини інформаційних агентств з авторами або власниками інформації здійснюються на основі укладених між ними договорів. Забороняється зобов'язувати інформаційне агентство розповсюджувати відхилену ним інформацію, якщо інше не передбачено цим Законом або статутом (положенням) інформаційного агентства.

Громадяни, юридичні особи, державні органи і органи місцевого самоврядування, а також їх уповноважені представники мають право вимагати від інформаційного агентства спростування розповсюджених про них відомостей, що не відповідають дійсності, принижують їх честь та гідність.

Спростування здійснюється інформаційним агентством, яке розповсюдило таку інформацію. Інформація, що не відповідає дійсності, має бути спростована як інформаційним агентством, так і розповсюджувачем цієї інформації. Відшкодування матеріальної і моральної шкоди за розповсюдження інформації, що спростовується, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством.

Джерело – глава з навчально-методичного посібника:

Тарасенко Р.В. Інформаційне право: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 512 с.