Зміст фінансово-господарського контролю, його цілі

Основний зміст контролю – активізація роботи органів контрольно-ревізійного апарату з усунення недоліків і порушень у господарсько-фінансовій діяльності підприємств, установ і організацій, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів, позабюджетних фондів, перебувають у державній, комунальній власності, а також тих, у статутних фондах яких є частка державного, комунального майна.

Плани контрольно-ревізійної роботи державної контрольно-ревізійної служби України і її органів на місцях мають бути погоджені й скоординовані з планами контрольно-ревізійних підрозділів, що діють у міністерствах і відомствах.

Головне контрольно-ревізійне управління України покликане посилити координацію роботи також з правоохоронними органами, забезпечити своєчасну передачу їм матеріалів перевірок і ревізій про нецільове витрачання коштів державного бюджету й позабюджетних фондів.

В умовах переходу до ринку та зміни системи оподаткування і достовірність фінансової звітності, визначення фінансових результатів і належних до сплати в бюджет платежів має особливе значення. Від цього також залежить довіра до підприємства його засновників, акціонерів, інвесторів, інспекторів. У зв'язку з цим важливу роль відіграє фінансово-господарський контроль за правильністю створення, розподілом і використанням фінансових ресурсів.

Ефективність контролю зростає із залученням до його проведення фахівців, що сприяє виявленню причин, умов, мотивів корисливих злочинів, обставин, за яких вони скоювалися.

Ринкові методи господарювання визначають особливий підхід до методології й організації контролю господарсько-фінансової діяльності малих підприємств, акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, кооперативів, орендних підприємств, фірм, концернів, холдингових компаній тощо. Передусім бухгалтерський фінансовий та управлінський облік названих господарств покликаний забезпечити контроль за раціональним використанням коштів, дотриманням договірної і фінансової дисципліни, правил відображення даних про господарсько-фінансову діяльність у декларації про доходи.

Змістом фінансово-господарського контролю є господарсько-фінансова діяльність підприємств, збереження матеріальних цінностей і грошових коштів, стан обліку і звітності, законність дій посадових осіб. Основні завдання й цілі фінансово-господарського контролю викладено в Законі України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні», Указі Президента України «Про заходи щодо підвищення ефективності контрольно-ревізійної роботи», інструктивно-нормативних положеннях, розроблених Головним контрольно-ревізійним управлінням та в інших нормативно-правових актах з питань контролю і ревізії. Зміст фінансово-господарського контролю включає систему конкретних заходів, спрямованих на забезпечення раціонального господарювання підприємців. Крім того, зміст контролю передбачає перевірку виконання планів економічного і соціального розвитку, раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, запобігання непродуктивним витратам і втратам, зміцнення партнерських зв'язків, додержання господарського й трудового законодавства, забезпечення збереження цінностей, фінансового стану підприємства, конкурентоспроможності його продукції на внутрішньому і світовому ринках. Економічний контроль має запобігати банкрутству підприємства.

Контроль покликаний виявляти всі факти порушення кошторисно-фінансової дисципліни, сприяти режиму економії й зміцнення госпрозрахунку, зниженню витрат і підвищенню рентабельності підприємств, виявленню й використанню резервів росту та підвищення ефективності виробництва.

Джерело – глава з навчального посібника:

Рогозян Л.Є., Вахлакова В.В. Ревізія і контроль: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 209 с.