Методика ревізії капіталу

Основними завданнями ревізії власного капіталу є перевірка:

  • правильності формування і використання власного капіталу;
  • дотримання встановленого установчими документами розміру статутного капіталу;
  • правильності ведення обліку внесків до статутного капіталу і розрахунків за дивідендами.

Джерелами ревізії є:

  • акції, прибуткові касові ордери про збір установчих внесків, акти приймання-здавання до статутного капіталу установчих внесків;
  • регістри синтетичного й аналітичного обліку з рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49;
  • Головна книга;
  • звітність.

Основним компонентом власного капіталу є статутний капітал. Тому ревізію слід починати з перевірки правильності формування статутного капіталу.

Сальдо по синтетичному рахунку 40 «Статутний капітал» має відповідати розмірові статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником, учасником, акціонерам.

Ревізор перевіряє, чи дотримуються на підприємстві статутних положень, чи правильно формується майно підприємства за рахунок інвестування його діяльності, як здійснюється розподіл цього майна, виробленої продукції й одержаного прибутку, чи раціонально використовуються грошові внески або майно учасників на розвиток підприємства, сума статутного капіталу обов’язково реєструється в державному реєстрі. Ревізор з’ясовує, чи відповідає сума статутного капіталу розміру, зафіксованому в реєстрі.

Заявлені під час інвентаризації нестачу або надлишок матеріальних цінностей або підтверджену документами дооцінку слід віднести на фінансові результати звітного періоду.

В разі анулювання акцій на їх суму зменшується статутний капітал, а у разі їх перепродажу зменшується вилучений капітал та збільшуються відповідні активи.

В окремих випадках додатковий капітал спрямовується на збільшення статутного, пайового та резервного капіталу, іноді – на покриття збитків.

На рахунку 44 обліковуються нерозподілені прибутки (непокриті збитки) поточного та минулих років і використаний у поточному році прибуток.

Списання збитків відбувається за рахунок нерозподіленого прибутку, резервного, пайового, додаткового капіталу.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87, визначаються зміст і форма звіту про власний капітал, який відображає зміни у складі цього капіталу протягом звітного періоду.

Ревізор ретельно перевіряє цю форму звітності. Причому для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства зобов’язані додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Джерело – глава з навчального посібника:

Рогозян Л.Є., Вахлакова В.В. Ревізія і контроль: Навч. посібн. – Алчевськ: ДонДТУ, 2008. – 209 с.